NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toekomst Markermeer en Ijmeer veelbelovend voor vogels

17 april 2008.

Vogelbescherming Nederland is enthousiast over de toekomstvisie op het Markermeer en IJmeer, die de Provincies Flevoland en Noord-Holland, tal van gemeenten en organisaties vandaag presenteren. De visie biedt volop kansen voor vogels en natuur, zonder de belangen op het gebied van wonen, werken en recreatie uit het oog te verliezen. Deze nieuwe manier van denken toont aan dat met de bescherming van Natura 2000-gebieden Nederland niet Ďop slotí gaat, maar er juist volop kansen gecreŽerd kunnen worden.

Het Markermeer en IJmeer zijn voor vogels van onschatbare waarde. De gebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en maken onderdeel uit van het Europese netwerk van belangrijke natuurgebieden (Natura 2000). Zo is het IJsselmeergebied samen met de Zwarte Zee het belangrijkste gebied in Europa voor zwarte stern. Voordat de sterns naar hun overwinteringsplaatsen in Afrika trekken, verzamelt in de nazomer nagenoeg de gehele Europese broedvogelpopulatie hier in groepen van soms tienduizenden exemplaren. Ook voor andere belangrijke vogelsoorten, zoals grote zaagbek, nonnetje, fuut en dwergmeeuw is dit gebied van internationaal belang.

Ondanks de beschermde status gaat de kwaliteit van het gebied hard achteruit, waarbij de waterkwaliteit een groot probleem is. Het feit dat de laatste jaren het water sterk vertroebelt en daardoor belangrijke voedselbronnen voor vogels als spiering en driehoeksmossel afnemen, is een grote zorg. De rijksoverheid dient in dit verband snel duidelijkheid te geven over het te voeren waterbeleid en peilbeheer.

De in de toekomstvisie gekozen nieuwe insteek om eerst te investeren in een robuust functionerend natuurgebied spreekt Vogelbescherming zeer aan. Dit is van belang zowel voor vogels als mensen. Immers wanneer dit natuurgebied weer in een goede staat verkeert, biedt het meer speelruimte voor nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarop steden als Almere en Amsterdam met smart wachten.

Het is van belang dat de toekomstvisie op korte termijn juridisch getoetst wordt. De nieuwe manier van denken is namelijk een voorbeeld om op inspirerende wijze met Natura 2000- gebieden om te gaan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet