NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Snelle herinrichting zorgt voor nieuw natuurgebied Lemsterpolders

9 april 2008

Op 8 april 2008 wordt de akte van toedeling voor het landinrichtingsproject Lemsterpolders ondertekend in Lemmer. Er is ongeveer 25 procent van de grond officieel van eigenaar veranderd. Hierdoor is er een nieuw natuurgebied van circa 180 hectare ontstaan langs de Groote Brekken en de Follegasloot. 'Op deze manier is er ook een betere verkaveling van de landbouwbedrijven gerealiseerd en daar heeft de natuur van geprofiteerd. De omvang hiervan is groot en de inzet van de grondeigenaren ook', aldus gedeputeerde Anita Andriesen. De landinrichting Lemsterpolders omvat het gebied tussen de Groote Brekken, de Follegasloot en de A6, ten noorden van Lemmer, van ruim 900 hectare.

De landinrichtingscommissie, de uitvoerder van de ruilverkaveling, is in 2002 gestart met de uitvoering van het landinrichtingsplan. Inmiddels zijn in het gebied ca 100 hectare natuurgebied, enkele kilometers recreatiepaden en een jachthaventje aangelegd en is ca 4,5 kilometer boezemkaden verbeterd.
Per 1 januari 2008 hebben alle eigenaren hun nieuwe gronden in gebruik genomen. Dit jaar gaan de agrariŽrs de noodzakelijke inrichtingswerken op hun nieuwe kavels uitvoeren. De vergoedingsbedragen hiervoor zijn inmiddels aan iedereen uitgekeerd. De landinrichtingscommissie gaat in 2008 het resterende deel van het natuurgebied inrichten. Bij de afrondingswerkzaamheden wordt de Friese boezem uitgebreid en de mogelijkheid gecreŽerd voor extra waterberging in het natuurgebied langs de Groote Brekken.
Tegen het plan van toedeling waren 19 bezwaren ingediend, waarvan er 13 door de Landinrichtingscommissie zijn opgelost, 5 bezwaren zijn alsnog opgelost via bemiddeling bij de rechter-commissaris en in 1 geval is er vonnis gewezen door de rechtbank.
Het landinrichtingsproject Lemsterpolders betreft een samenwerking tussen de Provincie Frysl‚n, Wetterskip Frysl‚n, de gemeente Lemsterland, de LTO Noord en de Friese Milieufederatie. Het project wordt ondersteund door het Kadaster en Dienst Landelijk Gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet