NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herstel uniek brakwatergebied Westzaan

9 april 2008

Het gebied ‘polder Westzaan’ is een uniek brakwatergebied in Europa. Het gebied dankt zijn bijzondere flora en fauna aan het brak oppervlaktewater. Door verzoeting staat de flora en fauna in dit veenweidegebied sterk onder druk. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft besloten tot herstel van het verbrakken van het oppervlaktewater van de polder.

Polder Westzaan is het enige nog functionerende brakwaterveenweidegebied in Europa. Door de verbrakking kan de bijzondere flora en fauna in het gebied worden behouden en gestimuleerd. Vooral de planten in het gebied zijn bijzonder. Het gaat om onder andere het Harige wilgenroosje en Echt lepelblad. Echt lepelblad staat op het punt te verdwijnen. Daarnaast is het gebied belangrijk voor de Noordse Woelmuis. Een dier dat uit de IJstijd stamt. Omdat het gebied zeer aantrekkelijk is voor weidevogels, zijn er veel kritische soorten in hoge aantallen te vinden. Verbrakking zorgt er ook voor dat de polder minder snel inklinkt en dat de waterkwaliteit verbetert doordat het brakhouden baggervorming tegengaat. Dit heeft positieve gevolgen voor waterflora en vissoorten. Om de effecten van de verbrakking te meten wordt een systeem van monitoring opgezet.

In het Noordelijk deel van het gebied wordt de verbrakking tot stand gebracht door het aanvoeren van brak water uit het Noordzeekanaal. In het zuidelijke deel wordt lichte verbrakking doorgevoerd vanwege het agrarisch belang. De extensieve landbouw in het gebied is belangrijk voor de weidevogels. De agrariërs in het gebied spelen ook een belangrijke rol in het weidevogelbeheer. Verbrakking kan gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de agrariërs, maar de provincie speelt op zeker. Vooraf wordt met de boeren overlegd. Gedeputeerde Albert Moens spreek binnenkort met hen. ‘De verbrakking in het gebied is onontkoombaar maar het proces moet zorgvuldig worden doorlopen rekeninghoudend met de belangen van de agrariërs in Westzaan’, aldus Albert Moens

Voor de verbrakking zijn al gelden gereserveerd en verder zijn er kansrijke financieringsmogelijkheden uit het Fonds Economische Structuurversterking bedoeld voor het instandhouden van veenweidegebieden. Ook zijn er mogelijkheden voor bijdragen uit de reservering voor het tegengaan van verdroging (dat wil zeggen het tegengaan van het inlaten van gebiedsvreemd water) en uit de Kader Richtlijn Water. Over een jaar moet duidelijk zijn of de verwachte bijdragen ook worden toegezegd.

Onder Westzaan wordt verstaan de delen Guisveld, de Reef en Westerzijderveld. Het gebied is ongeveer 1400 hectaren groot en ligt tussen het Noordzeekanaal en Zaanstad in. Westzaan is eeuwenlang gevoed met brak water. Het water in het gebied was al brak rond het jaar 1200. Toen was sprake van een open verbinding met de zee van Zaandam, die later ook belangrijk was voor de industriële ontwikkeling van de stad. Doordat het brakke Noordzeekanaal geen open doorgang meer heeft met de polder en via de boezem zoet water wordt ingelaten is het water in de polder gaan verzoeten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet