NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpak Limburgse erosie

2 april 2008

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Limburg hebben een regeling vastgesteld waarmee aan agrarische ondernemers in Zuid-Limburg de komende 5 jaar een subsidie van € 50,- per hectare per jaar kan worden verstrekt als zij ter voorkoming van erosie op hun bouwlandpercelen niet-kerende grondbewerking toepassen in combinatie met de inzaai van bodembedekkers na de oogst.

Niet-kerende grondbewerking wil zeggen dat er niet meer geploegd wordt, maar dat de grond losgetrokken en bewerkt wordt zonder de grond ‘om te keren’. De subsidies worden verstrekt tot uiterlijk 1 januari 2013. Vanaf dat moment wordt deze grondbewerking voor hellingen vanaf 2 procent in Zuid-Limburg verplicht op grond van de erosieverordeningen van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw die worden voorbereid door de LLTB. Vooruitlopend daarop neemt de Provincie de verantwoordelijkheid op zich om de uitvoering van de regeling zo spoedig mogelijk te effectueren om niet-kerende grondbewerking al vanaf dit jaar te stimuleren. Financiering vindt plaats door het Waterschap Roer en Overmaas (WRO) en Provincie; de LLTB adviseert en informeert de landbouwers om van deze regeling gebruik te maken om water- en modderoverlast van de akkers tot een minimum te beperken. Bovendien zal de LLTB in complexe situaties actief meewerken om oplossingen te bereiken. Deze aanpak wordt in een convenant tussen WRO, LLTB en Provincie vastgelegd.

De Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV zal de subsidieregeling namens de Provincie gaan uitvoeren terwijl de provincie de controles zal uitvoeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet