NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vijfde seizoen actualisatie provinciale floragegevens buiten EHS

7 mei 2008

Rond half mei gaat voor het vijfde jaar het veldwerk voor de actualisatie van de provinciale flora- en vegetatiegegevens van start. Veldonderzoekers van de provincie registreren dit keer planten in de gemeenten Midden-Drenthe en Westerveld langs wegbermen, slootkanten, perceelscheidingen, in waterlopen, houtwallen en bosjes. Uit de gegevens van de eerste vier jaar blijkt dat het hele landelijk gebied belangrijk is voor tal van bedreigde soorten van de rode lijst en voor planten die beschermd zijn in de Flora- en faunawet.

Dat geldt bijvoorbeeld voor drijvende waterweegbree, een rode lijstsoort die is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet. Deze kwetsbare waterplant komt in Drenthe vermoedelijk buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) veel meer voor dan erbinnen. Maar ook gewone dotterbloem, zwanebloem en grasklokje, allen beschermd in de Flora- en faunawet, geven nog op verschillende plaatsen kleur aan het Drentse landelijk gebied. Mede dankzij de nieuwe inventarisatieronde komt deze kwaliteit van het Drentse buitengebied weer goed in beeld.

Binnen ongeveer tien jaar moet voor het landelijk gebied van de hele provincie een actueel overzicht beschikbaar zijn van bedreigde en ecologisch interessante plantensoorten.
De vorige grootschalige inventarisatie van de plantengroei in het landelijk gebied van Drenthe werd gehouden van 1980 tot en met 1997. De oudste gegevens, voornamelijk verzameld in het zuidelijk deel van de provincie, dateren dus al van meer dan vijfentwintig jaar geleden. Vandaar dat in 2004 in het zuiden is begonnen met de nieuwe inventarisatieronde. In nauwe samenwerking met de gemeenten Midden-Drenthe en Westerveld wordt dit jaar het nog resterende deel van deze beide gemeenten gečnventariseerd. Wegbermen, slootkanten, perceelscheidingen, waterlopen, houtwallen, bosjes en andere kleine natuurgebiedjes zijn daarbij het werkterrein van de veldonderzoekers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet