NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag Faunafonds 2007

25 april 2008

De schade, die zangvogels in fruit hebben veroorzaakt, is in 2007 wederom explosief gestegen. Weliswaar is het bedrag dat het Faunafonds in 2007 aan tegemoetkomingen voor fruitschade heeft uitgegeven nagenoeg gelijk gebleven, maar het bestuur vermeldt in de toelichting dat in januari 2008 nog een bedrag van ruim 390.000 euro bovenop de in 2007 uitgegeven 595.000 euro heeft betaald. Daarmee komt de schade in de fruitteeltsector op bijna 1 miljoen euro. Dit is ‚‚n van de opvallendste feiten uit het jaarverslag 2007 dat het Faunafonds vandaag heeft uitgebracht. Een groot deel van de schade wordt veroorzaakt in het perenras Conf‚rence, waarvan bekend is dat het areaal de laatste jaren fors is uitgebreid. Voor het bestuur is dit gegeven een signaal dat nog meer ingezet zal worden op onderzoek naar het voorkomen en beperken van schade van zangvogels in fruitgewassen.

De schade, die overwinterende ganzen in ons land aan landbouwgewassen veroorzaken, is in 2007 eveneens gestegen. Als reden voor de stijging moet zeker de hogere droge stofprijzen en de stijging van de graanprijzen worden genoemd. Daarnaast moet niet worden uitgesloten dat het aantal ganzen ook is toegenomen. Opvallend is verder dat de schade door edelherten op de Veluwe plaatselijk sterk is gestegen, doordat het aantal edelherten lokaal sterk is toegenomen. Ook de schade die damherten veroorzaken is lokaal (Zeeland en Gelderland) hoger dan in 2006. De stijging van het bedrag dat aan tegemoetkomingen voor schade door wilde zwijnen is uitbetaald, wijt het bestuur aan het overgangsbeleid dat in zogenoemde nulstandsgebieden is toegepast.

Het bestuur heeft in 2007 in totaal voor 6.042.000 euro aan tegemoetkomingen in de schade door beschermde diersoorten uitbetaald. Hierin is een bedrag begrepen van ruim 788.000 euro, dat door LNV in het kader van de ganzenopvangregeling (SAN) voor overwinterende ganzen als schadecomponent is uitgekeerd.

Naast het toekennen van een tegemoetkoming in de schade is onderzoek naar het voorkomen en beperken van schade een andere belangrijke taak van het Faunafonds. In 2007 is een aantal onderzoeken afgerond en zijn enkele nieuwe onderzoeken gestart. In totaal heeft het Faunafonds in 2007 bijna 0,5 miljoen euro in onderzoek ge‹nvesteerd.
Het Jaarverslag 2007 van het Faunafonds kan worden opgevraagd bij het secretariaat van het Faunafonds, Postbus 888, 3300 AW Dordrecht en is tevens in te zien op de website van het Faunafonds, www.faunafonds.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet