NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg stelt taskforce toetsingskader ammoniak in

24 april 2008

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat een taskforce instellen die met werkbare en houdbare oplossingsrichtingen moet komen als alternatief voor het toetsingskader ammoniak. Voormalig Europees topambtenaar Carlo Trojan is bereid gevonden als onafhankelijk voorzitter leiding te geven aan de taskforce.

De taskforce wordt gevraagd binnen zes weken na instelling advies uit te brengen. Uit het deze week openbaar geworden Raad van State advies over de 'ontwerp algemene maatregel van bestuur (amvb) ammoniak', blijkt dat het toetsingskader ammoniak in de huidige vorm niet haalbaar is. Met het toetsingskader en de amvb werd beoogd een generieke voorziening te treffen totdat voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan is vastgesteld. Het doel was de sector in de tussenliggende periode duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot oprichting of uitbreiding van veehouderijbedrijven.

Nu het generieke toetsingskader ammoniak niet meer te gebruiken is, zijn veehouders die willen uitbreiden of zich nieuw willen vestigen aangewezen op individuele toetsing van hun plannen op de mogelijke gevolgen voor de Natura 2000-gebieden. Op 22 april heeft minister Verburg van LNV overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Natuur en Milieu en Staatsbosbeheer. Met deze organisaties heeft zij de situatie besproken die is ontstaan als gevolg van de uitspraak en het advies van de Raad van State.

De betrokken partijen hebben afgesproken samen op zoek te gaan naar gedragen, werkbare en juridisch houdbare oplossingsrichtingen. Het voorstel van minister Verburg om op korte termijn een taskforce in te stellen, wordt door de bij het bestuurlijk overleg aanwezige partijen ondersteund. In de taskforce zullen vertegenwoordigers van de betrokken overheden (Rijk, provincies, gemeenten) plaats nemen.

De taskforce krijgt de opdracht om, binnen de kaders van de Europese regelgeving, werkbare en juridisch houdbare oplossingsrichtingen uit te werken. Met deze oplossingsrichtingen als vertrekpunt zullen de betrokken partijen vervolgens gezamenlijk aan de slag gaan met het uitwerken van concrete voorstellen.

De taskforce gaat na hoe in Nederland de instandhoudingsdoelstellingen in relatie tot de stikstof - en ammoniakproblematiek (met betrekking tot de veehouderij en andere bedrijvigheden) tot stand zijn gekomen en hoe hier in andere landen mee is en wordt omgegaan. Ook zal de taskforce nagaan of er nog ruimte is bij de implementatie van de relevante Europese richtlijnen. Ter uitwerking van de mogelijke oplossingsrichtingen zal de taskforce de mogelijkheden van zowel gebiedsgericht als generiek beleid bezien, alsook de onderlinge samenhang daartussen. Ook wordt verkend of bepaalde onderdelen van het toetsingskader ammoniak na de uitspraak en het advies van de Raad van State nog wel in stand kunnen blijven en eventueel kunnen worden vervat in een nieuwe handreiking aan het bevoegd gezag. Ten slotte krijgt de taskforce de suggestie mee bij het presenteren van de oplossingsrichtingen een onderscheid te maken naar mogelijke oplossingen voor de korte termijn (de periode tot aan de vaststelling van de beheerplannen van Natura 2000, waarvoor ook het toetsingskader was bedoeld) en voor de langere termijn.

De minister realiseert zich dat over de ontstane situatie veel zorgen leven in de veehouderijsector. Het is en blijft haar ambitie de sector ontwikkelingsruimte te geven waar dat ecologisch en economisch verantwoord is. Tegelijkertijd weet zij ook dat dit bepaald geen makkelijke opgave is. "Ik ben ervan overtuigd dat de in te stellen taskforce hieraan een stevige bijdrage kan leveren en heb er vertrouwen in dat in gezamenlijkheid met alle betrokkenen tot werkbare en houdbare oplossingen gekomen kan worden", aldus Verburg in een brief aan de Tweede Kamer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet