NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Denk bij het maaien om onze weidevogels

7 mei 2008

De provincie FryslÉn en het Weidevogelverbond roepen agrariČrs en loonwerkers op om de komende tijd voorzichtig te zijn met het maaien en rekening te houden met de weidevogels. Gedeputeerde Anita Andriesen: ?Op dit moment broeden veel weidevogels op het boerenland. Ook lopen er al kuikens rond. Maaien veroorzaakt onrust en dode kuikens en dat is te verminderen door het nemen van kleine maatregelen.?

Weidevogels hebben het moeilijk in Nederland. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Vooral grutto, kievit en veldleeuwerik hebben het zwaar te verduren.
Naast nestbescherming is het uitstellen van het maaien van graslanden āān van de meest bekende maatregelen in de weidevogelbescherming. Door anders te maaien kan worden bijgedragen aan het behoud van de kenmerkende vogels in ons landschap.

In FryslÉn dragen veel boeren en loonwerkers de weidevogels al een warm hart toe, door de volgende maatregelen kunnen zij een extra handje helpen:
?s Nachts niet te maaien. In principe is de nacht een rustmoment voor de vogels en zoeken kuikens de warmte van hun ouders op. ?s Nachts maaien heeft een groot verstoringseffect op vogels, waarbij kuikens onderkoelt kunnen raken.
Het aanbrengen van maaiblokken. Door op bedrijfsniveau het grasland op verschillende momenten te maaien (steeds 1/3 of 1/4 van het totale oppervlakte) ontstaat een natuurlijk mozaček. Wanneer er tussen de maaibeurten minimaal een week rust is, blijft er steeds geschikt gras voor de vogels beschikbaar om te foerageren en zich te verschuilen.
Roep voor het maaien de hulp van de nazorgers in om de nesten en kuikens van weidevogels op te sporen.
De landelijke regiegroep ? Weidevogelverbond? bestaat uit een coalitie van weidevogelbeherende organisaties, maatschappelijke organisaties, agrarische koepels, kennisinstellingen en de verschillende overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Vanuit FryslÉn hebben gedeputeerde Anita Andriesen en Geart Benedictus (BFVW) zitting in de regiegroep.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet