NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Belonen voor maatschappelijke diensten via landbouwbeleid

20 mei 2008

"Met de voorstellen van de Europese Commissie kunnen we in Nederland verdere stappen zetten om ondernemers te belonen voor maatschappelijke diensten die zij verrichten op het gebied van natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn". Dat is de eerste reactie van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op de voorstellen van de Europese Commissie voor de aanpassing van het Europees Landbouwbeleid, de zogenoemde 'Health Check'.

Daarin worden de nog overgebleven productiesubsidies in de komende jaren afgebouwd, wordt er ruimte gemaakt voor de directe beloning van maatschappelijke prestaties Ún kan een start gemaakt worden met de gerichte ondersteuning van boeren die in landschappelijk waardevolle gebieden ondernemen - en dus ook zorgdragen voor de instandhouding van het landschap. Het Europees landbouwbeleid stimuleert op deze manier innovatie, concurrentiekracht Ún speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en verduurzaming zoals de aandacht voor landschap, milieu, klimaatverandering en dierenwelzijn.

Minister Verburg zal begin juni een uitgebreid kabinetsstandpunt presenteren over de voorstellen van de Europese Commissie. De Europese landbouwministers praten de komende maanden verder over de voorstellen van de Europese Commissie en zullen eind dit jaar besluiten nemen. De uitwerking van de voorstellen en de keuzes die voor Nederland worden gemaakt zullen nog zeker een jaar in beslag nemen. De minister gaat dat in goed overleg met vele betrokkenen doen. Ook zullen nog verschillende studies worden afgerond naar de effecten van de aanpassingen van het Europees Landbouwbeleid.

Directe productiesteun afgebouwd
De Europese Commissie stelt voor om de directe productiesteun van verschillende producten af te bouwen. Dat past in de lijn die ook de Nederlandse regering heeft ingezet. Het gaat dan om de slachtpremies voor runderen en kalveren, om de huidige steun voor vlas, aardappelzetmeel en gedroogde voedergewassen. Die zullen allemaal uiterlijk in 2013 afgebouwd zijn.

Inkomenssteun naar plattelandsbeleid
De Europese Commissie stelt voor om geld over te hevelen van het budget voor gerichte steun aan boeren naar het budget voor plattelandsbeleid. Minister Verburg ziet dit liever niet gebeuren. Zij vindt dat maatschappelijke doelen die de Europese Commissie via het plattelandsbeleid wil realiseren juist heel goed via gerichte beloning van boeren voor maatschappelijke prestaties kunnen worden bereikt.

Verruiming melkquota
De voorstellen voor de verruiming van de melkquota vindt minister Verburg aan de magere kant. De verruiming zorgt voor een 'zachte landing' op weg naar de afschaffing van het melkquoteringssysteem in 2015. Voor dit jaar is er een verruiming van 2,5% afgesproken. De Commissie stelt voor om het quotum tot 2013 met 5% uit te breiden. Verburg ziet graag een hogere verruiming, bijvoorbeeld van 2% per jaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet