NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren

30 mei 2008

De helft van de ecologische doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water worden bereikt. Dat is veel minder dan tot nu toe werd verwacht. Door de voorgenomen maatregelen als natuurvriendelijke oevers, vistrappen en het opnieuw laten kronkelen van beken neemt de ecologische kwaliteit (o.a. waterplanten en vissen) van het water sterk toe. De kwaliteit van de rijkswateren (rivieren, grote meren en kanalen) profiteert ook van maatregelen die buiten Nederland worden genomen. Circa een derde van de lastenstijging is het gevolg van extra maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water; de rest volgt uit reeds voorgenomen beleid. Dat blijkt uit de Ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water, van het Planbureau voor de Leefomgeving, die vandaag verschijnt.

Doelen waarschijnlijk niet allemaal bereikt. Het is niet waarschijnlijk dat alle door de waterschappen voorgestelde doelen voor beken, sloten en kleine meren (regionale wateren) worden bereikt. Om te voorkomen dat Nederland door de Europese Commissie in gebreke wordt gesteld, zou Nederland op termijn lagere doelen kunnen formuleren en/of aanvullende maatregelen treffen. Maatregelen voor de inrichting van beken, vaarten en kanalen blijken daarbij het meest kosteneffectief. Dat geldt ook voor actief visstandbeheer in meren. Voor de rijkswateren zijn de voorgestelde doelen waarschijnlijk wel haalbaar, behalve voor de kustwateren.

Fosfaten moeilijk terug te dringen. Uit de studie blijkt dat het heel moeilijk wordt om meststoffen, vooral fosfaten, in het oppervlaktewater terug te dringen. Door landbouw zijn in het verleden in de bodem grote voorraden opgebouwd die zelfs na decennia nog langzaam in het water terechtkomen. Dit be´nvloedt de ecologische kwaliteit van het water. Naar verwachting zal in 2027 driekwart van de fosfaten in het oppervlaktewater voortkomen uit landbouwgronden. Zuiveringsmoerassen rond landbouwgebieden kunnen op korte termijn de hoeveelheid fosfaten in het water verlagen, maar hier zijn hoge kosten aan verbonden en de effectiviteit is nog onzeker.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet