NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Niet geldgebrek maar strijd om de ruimte oorzaak stagnatie Ecologische Hoofdstructuur

29 mei

Jarenlang was het knellende budgettaire kader ťťn van de oorzaken achter stagnatie van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. Het jaarverslag van Nationaal Groenfonds illustreert dat geld op dit moment niet het primaire probleem is achter de stagnatie. De investeringsruimte voor realisatie van de EHS wordt maar ten dele benut, de groei van particuliere natuuraanleg neemt af en compensatiegelden blijven staan.

Ondanks de stagnatie wil de minister van LNV niet eerder dan in 2010 de voortgang van de EHS evalueren. 'Te laat', aldus Van Vollenhoven, voorzitter van Nationaal Groenfonds. 'De ruimtedruk in ons land vraagt vandaag de dag nog om een nieuw debat over het belang van de Ecologische Hoofdstructuur'.

Al jaren werkt de overheid aan de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden waardoor flora en fauna meer kans hebben om te overleven. Dit netwerk moet in 2018 klaar zijn en dan een omvang hebben van circa 730.000 hectare. Het jaarverslag 2007 van Nationaal Groenfonds bevestigt de uitkomsten van eerdere onderzoeken van het Natuurplanbureau en de Algemene Rekenkamer, namelijk dat de aanleg achterblijft.

Uit het jaarverslag blijkt dat de overheid voor grondaankopen voor de EHS ten behoeve van natuurorganisaties EUR 46 miljoen extra geÔnvesteerd heeft via leningen van het Groenfonds. De maximale investeringsruimte voor grondaankopen was echter nog EUR 19 miljoen hoger. Beleidsmatige keuzes of belemmeringen in procedures stonden in 2007 meer grondaankopen vermoedelijk in de weg. Dat vereist aandacht.

Ook particulieren leggen natuurgebieden aan voor de Ecologische Hoofdstructuur, maar het tempo waarin dat gebeurt loopt terug ten opzichte van vorige jaren. In 2007 kon het Groenfonds voor EUR12,6 miljoen particuliere natuuraanleg financieren in 121 projecten. In 2006 was dat nog EUR 21 miljoen in 199 projecten. Het Groenfonds ziet dit als een aanwijzing dat de overheid zijn eigen investeringen via grondaankopen moet opvoeren om de Ecologische Hoofdstructuur volgens planning te kunnen realiseren.

Opmerkelijk is voorts dat zogenaamde compensatiegelden - dat zijn gelden ter financiŽle compensatie van ingrepen in natuurgebieden, bijvoorbeeld door de aanleg van grote infrastructurele werken- die in het Groenfonds zijn gestort nog nauwelijks benut worden. Het Groenfonds vermoedt dat de overheid moeite heeft met het vinden van nieuwe ruimte en grondgebied voor passende compensatieprojecten. Ook dit vereist nadere aandacht van de overheid.

Ondanks het achterblijven van de aanleg van de EHS wil de minister van LNV pas in 2010 bezien of en hoe er bijgestuurd moet worden, bij de tussentijdse evaluatie van de Wet inrichting Landelijk Gebied. Van Vollenhoven: 'Door het uitblijven van overheidsingrijpen lijkt de EHS in de wachtkamer te zijn beland. De vraag die zich aandient is: Welk belang hechten we nu werkelijk nog aan de EHS'. Deze vraag klemt des te meer nu de druk op de ruimte alsmaar toeneemt. Een belangrijk aspect daarvan zijn de groeiende economische perspectieven in de landbouw die ook discussie teweeg brengt over het belang van natuurontwikkeling. Frappant is dat provinciale bestuurders zich vooral bij natuurprojecten moeten verdedigen voor het herbestemmen van landbouwgrond. Deze discussies zijn er niet of veel minder als het om woonwijken of bedrijventerreinen gaat.

In 2007 komen de financiŽle activiteiten van het Nationaal Groenfonds onder meer tot uitdrukking in een uitbreiding van de financieringsportefeuille met 13,2%, tot EUR 581 miljoen. Het financieel resultaat is uitgekomen op EUR 7,6 miljoen. Via trekkingsrechten wordt dit resultaat opnieuw geÔnvesteerd in natuurprojecten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet