NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Borging natuur en landschap onzeker in transitieperiode naar nieuwe WRO

3 juni 2008

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) búiten de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en de Nationale landschappen lopen gevaar bij invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, die op 1 juli in werking treedt. Vanaf die datum kunnen gemeenten bestemmingsplannen vaststellen, die indruisen tegen rijks- en provinciale belangen. Strijdige bestemmingsplannen kunnen alleen worden bijgestuurd via de rechter.

Rijk en provincies niet op tijd klaar
Er zijn wel pro-actieve mogelijkheden om strijdige bestemmingsplannen te voorkomen, zoals Algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen. Maar deze zullen die niet vanaf de beoogde invoering van de Wro op 1 juli 2008 gereed zijn.

Bescherming natuur
Als het Rijk onder de nieuwe Wro de bescherming van de Nationale Landschappen in lijn met de Nota Ruimte wil blijven borgen, dan kan dat via een Algemene Maatregel van Bestuur met daarin een verplichting voor provincies om voor hun Nationale Landschappen een Provinciale Ruimtelijke Verordening op te stellen.

Uitzondering voor Natura 2000-gebieden
De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening maakt overigens een uitzondering voor Natura 2000-gebieden (eerder bekend als EU-Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). Het blijft mogelijk aan bestemmingsplannen goedkeuring te onthouden om Europees beschermde gebieden of soorten te beschermen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet