NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra geld Zuid Holland voor ruimtelijke taken en jeugdzorg

2 juni 2008

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaan de komende jaren extra geld besteden aan het beheer van natuur- en recreatiegebieden. Verder investeert de provincie fors extra in het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Tot slot zet de provincie de komende jaren fors middelen in om zowel de provinciale wegenstructuur als het openbaar vervoer te verbeteren.

Dat staat in de Kadernota 2009 - 2012 die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vastgesteld. De keuzes zijn gebaseerd op het programma 'Provincie Nieuwe Stijl'. Met dat programma versterkt de provincie haar hoofdtaken. Andere taken waar de provincie geen toegevoegde waarde heeft, worden beŽindigd of overgedragen. Hiermee wint de provincie aan daadkracht en slagvaardigheid en wordt voor de Zuid-Hollandse burger duidelijker wat de provincie doet.

Vanaf 2012 toont de begroting een gunstig perspectief met jaarlijks een positief saldo van ruim
EUR 6 miljoen. Provinciale Staten nemen 25 juni een besluit over de Kadernota.

De grootste structurele investeringen die de komende jaren worden doorgevoerd, zijn:

EUR 2,7 miljoen om de groeiende vraag naar jeugdzorg op te vangen;

EUR 1,7 miljoen voor beheer en onderhoud van de railinfrastructuur RijnGouweLijn;

EUR 1,5 miljoen voor beheerkosten van natuur- en recreatieterreinen.

De grootste bezuinigingen als gevolg van beŽindiging en overdracht van taken zijn:

EUR 6,1 miljoen door beŽindiging van eerstelijnsactiviteiten op het gebied van de sociale infrastructuur en cultuur;

EUR 1 miljoen door beperking van de provinciale rol op het gebied van goederenvervoer en educatie;

EUR 1 miljoen door beperking van de provinciale rol bij de doorstroom van MBO - HBO. Deze extensivering loopt in 2012 af.

Personele gevolgen
Behalve de financiŽle gevolgen schetst de nota ook de personele consequenties. Met Provincie Nieuwe Stijl worden taken afgebouwd en overgedragen, maar intensiveert de provincie tegelijkertijd taken waarvoor extra formatie nodig is. Gekoppeld hieraan is de ambtelijke reorganisatie 'Organisatie van de Toekomst' wat onder meer vraagt om een andere, meer efficiŽnte werkwijze van bestuurders en ambtenaren.

Concreet gaat het om een vrijval van driehonderd formatieplaatsen. Hiervan zijn er op grond van het coalitieakkoord in 2007 tweehonderd als bezuiniging opgenomen. Als gevolg van 'Provincie Nieuwe Stijl' worden honderd formatieplaatsen als bezuiniging ingeboekt. Over deze operatie moet nog overeenstemming volgen met de ondernemingsraad.

Verder ontstaat nog een vrijval van 125 formatieplaatsen die kunnen worden gebruikt voor versterking van de hoofdtaken. Voor 75 formatieplaatsen is dit al gebeurd; over de resterende vijftig moet nog nader worden gesproken en besloten.

Voorjaarsnota
Gedeputeerde Staten hebben verder de Voorjaarnota aangeboden aan Provinciale Staten. In de Voorjaarsnota worden wijzigingen aangebracht voor de lopende begroting. In totaal hebben GS achttien voorstellen ingebracht die de begroting positief dan wel negatief beÔnvloeden. De begroting 2008 sloot af met een positief rekeningsaldo (EUR 14 miljoen).

GS stellen voor EUR 6,4 miljoen daarvan als volgt in te zetten:

Zwakke schakels Delflandse kust: EUR 3,7 miljoen;

Beheer en onderhoud railinfrastructuur: EUR 1 miljoen;

Beheer provinciale recreatiegebieden: EUR 1,7 miljoen.

Het restant van het positief saldo zal worden gebruikt voor een hogere bijdrage aan het Bestuursakkoord van het rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en een storting in de algemene reserve.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet