NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor Groene Diensten Oranjewoud-Katlijk

4 juni 2008

Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân adviseert positief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân over de subsidiëring van een recordaantal projecten (31) dat bij Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân is ingediend. In totaal gaat het om ruim 2 miljoen euro aan subsidiegeld, tegen een totale projectomzet van circa 7,5 miljoen euro. Eén van de projecten die een bijdrage van EUR 36.671,- uit het provinciaal Meerjarenprogramma, thema Landschap, kan verwachten is een studie naar de invoering van het Gebiedsfonds Groene Diensten Oranjewoud-Katlijk.

Het karakteristieke en waardevolle landschap van Oranjewoud-Katlijk, met haar grote diversiteit aan landschaps- en natuurwaarden, heeft een belangrijke functie voor alle inwoners van de gemeente Heerenveen. Uit de dorpsvisies die in 2007 zijn opgesteld blijkt de grote waardering voor het landschap met zijn elementen als bossen, weilanden, vaarten en het beekdal van de Tjonger. In Oranjewoud-Katlijk staan de kleinschalige landschapselementen (houtwallen, singels, lanen, poelen en kleine bosjes) echter onder druk. Dit komt mede doordat er geen goed instrument is waarmee het beheer en onderhoud van deze elementen door grondeigenaren kan worden gestimuleerd. Daarom willen de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân, Steunpunt Landschap en Landschapsbeheer Friesland een studie doen naar de mogelijkheid van een Gebiedsfonds Groene Diensten.

Groene en blauwe diensten zijn activiteiten op het gebied van landschap, natuur en water, cultuurhistorie en recreatie. De diensten verhogen de kwaliteit en toegankelijkheid van het landelijke en stedelijke gebied. Partijen als gemeente, provincie en/of waterschap, die hun doelstellingen in het landelijke gebied willen realiseren en daar een vergoeding voor willen hebben, kunnen gebruik maken van de groene en blauwe diensten. De opgaven worden op gronden van de aanbieders (particulieren als agrariërs) gerealiseerd en daarom is vergoeding noodzakelijk. De aanbieders blijven in het bezit van de gronden en bieden deze vrijwillig aan voor groene dienstverlening. Het Gebiedsfonds Groene Diensten Oranjewoud-Katlijk zou een subsidiepot moeten zijn voor het herstel van groene en blauwe elementen. Op termijn willen de gebiedspartijen voor heel Zuidoost Fryslân een systeem van groene diensten en een gebiedsfonds oprichten.

- Plattelânsprojekten -
Plattelânsprojekten is het loket voor projecten en subsidies in Fryslân en is in 2001 door de provincie Fryslân gestart om een sociale en economische impuls te geven aan het Friese platteland. Hiervoor is Fryslân opgedeeld in zes gebieden. Het projectbureau Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân richt zich op het bij elkaar brengen van goede projectideeën en subsidies en het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners, organisaties en overheden. Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân beoordeelt subsidieaanvragen van initiatiefnemers uit het gebied en brengt daarover advies uit aan Gedeputeerde Staten. Het platform bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten en themadeskundigen uit het gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet