NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeenten krijgen hulp bij naleven Europese regels

4 juni 2008

Actuele Handreiking Europaproof helpt gemeenten problemen met Europa voorkomen
De nieuwe versie van de Handreiking Europaproof voor Gemeenten, geschreven door
Kenniscentrum Europa decentraal, wordt tijdens het congres van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) op 4 juni 2008 gepresenteerd. De publicatie is een
hulpmiddel voor gemeenten om het naleven van regels makkelijker te maken. Kennis
over Europese regels bij gemeenten is essentieel om te voorkomen dat
ontwikkelingsprojecten vertraging oplopen of dat gemeenten geld moeten
terugvorderen van gesteunde bedrijven. De handreiking is in samenwerking met de
VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tot stand
gekomen.

Het boekje ondersteunt gemeenten bij het worden van 'Europaproof'. Dat betekent dat
gemeenten Europese regels goed naleven en de kansen en mogelijkheden die Europa biedt
benutten. Europese regels zijn ook op lokaal niveau van kracht en alle medewerkers van
gemeenten krijgen er vroeg of laat mee te maken. De nieuwe checklists en de
praktijkvoorbeelden zijn gericht op de dagelijkse praktijk, waaronder het naleven van
staatssteun- en aanbestedingsregels.

Als een gemeente bijvoorbeeld een stuk grond waarvan het eigenaar is wil ontwikkelen,
moeten de samenwerkingspartners eerlijk worden gekozen. Als de selectie van de
partnerbedrijven niet gebeurt volgens de Europese regels loopt de gemeente risico op
financieel verlies of reputatieschade. Dit risico is reŽel doordat bedrijven, burgers en
belangengroepen steeds beter op de hoogte zijn van deze verplichtingen van gemeenten.
De handreiking gaat in op de belangrijkste onderwerpen die spelen in gemeenten. Deze zijn
Europees aanbesteden, staatssteun, milieubeleid, Europese subsidies en de vier vrijheden,
waaronder de dienstenrichtlijn. Het boekje is ingeleid door de minister van BZK Guusje ter
Horst en Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG. De eerste versie is in 2006 voor het
eerst gepubliceerd. Met de nieuwe handreiking krijgen gemeenten een frisse helpende hand
toegestoken.

Ga voor de handreiking naar www.europadecentraal.nl/europaproof.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet