NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming roept partijen op zich te houden aan afspraken

12 juni 2008

Vogelbescherming Nederland is zeer bezorgd over de voorgenomen grootschalige slachting van grauwe ganzen op Texel. De vereniging roept betrokken terreinbeheerders, de gemeente Texel en betrokken boeren op geen uitvoering te geven aan hun voornemen.

De vereniging vindt het op grote schaal doden van grauwe ganzen onacceptabel. Het gaat hier om inheemse vogels die thuis horen in de Nederlandse natuur en die in bepaalde natuurgebieden een sleutelrol vervullen. Dat het de laatste jaren goed gaat met deze vogelsoort mag volgens Vogelbescherming geen reden zijn tot maatregelen van deze omvang. Vogelbescherming erkent dat broedende grauwe ganzen schade kunnen toebrengen aan de landbouw. Met onder andere het ministerie van LNV, terreinbeheerders en LTO zijn daarom afspraken gemaakt over bestrijding van schade door ganzen. Daarbij is afgesproken dat schadebestrijding dient plaats te vinden door maatwerk, en dat het doden van ganzen pas mag gebeuren nadat andere methoden hebben gefaald. Daarbij is uitdrukkelijk vastgesteld dat dit niet mag leiden tot populatiebeheer, het door afschot beperken van de omvang van het aantal ganzen. Wat nu op Texel dreigt te gebeuren is het vrijwel geheel uitroeien van de huidige grauwe ganzen populatie op het eiland. Dat druist in de ogen van Vogelbescherming in tegen deze afspraken. Dat de rechter de voorlopige voorziening niet heeft toegewezen is volgens Vogelbescherming geen reden de gemaakte afspraken naast zich neer te leggen.

Vogelbescherming vreest dat Nederland mede door uitvoering van deze slachting terecht komt op een hellend vlak, waarin het steeds gemakkelijker wordt wilde ganzen op grote schaal te doden. Niet alleen hier broedende ganzen maar ook overwinterende ganzen waarvoor ons een land een internationale verantwoordelijkheid draagt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet