NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie: 'Tijd om Ministerie van Landbouw op te heffen'

12 juni 2008

De overheid heeft de afgelopen decennia gefaald om dierenwelzijn en milieuprestaties van de intensieve veehouderij voldoende te verbeteren. De Algemene Rekenkamer trekt vandaag harde conclusies in haar rapport ‘Duurzaamheid intensieve veehouderij’. Voor Milieudefensie onderstreept dit rapport dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit niet in staat is de sector bij te sturen. Gedane beloftes worden keer op keer niet nageleefd, doelstellingen niet gehaald. Gezien dit wanbeleid pleit Milieudefensie voor het opheffen van het Ministerie van Landbouw.

De Algemene Rekenkamer trekt in haar rapport ‘Duurzaamheid intensieve veehouderij’ harde conclusies over het overheidsbeleid. De handhaving van bestaande regelgeving is slecht en wordt niet of nauwelijks geëvalueerd. Europese en nationale doelstellingen op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn worden waarschijnlijk niet gehaald, of überhaupt niet nageleefd. Ook bij de uitvoering van de Reconstructiewet wordt geconcludeerd dat de “beoogde beleidseffecten nog niet zichtbaar zijn”. Deze wet werd na de varkenspestuitbraak in 1997 ingesteld om onder meer de ammoniakvervuiling in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Dit beleid heeft de belastingbetaler al honderden miljoenen euro’s gekost. De conclusies van de Rekenkamer zijn echter helder: “Na 2002 is de afname van de emissies gestagneerd” en “de kwetsbare natuur is zodoende nog onvoldoende beschermd”.

De werkelijke schade van de Nederlandse veestapel voor de natuur is nog vele malen groter. De Rekenkamer heeft zich beperkt tot de nadelige effecten voor de natuur in Nederland. Omdat ons land onvoldoende landbouwgrond heeft om de immense veestapel te voeden wordt enorm veel veevoersoja geďmporteerd. Dit schaadt kwetsbare natuurgebieden en voedselvoorziening in Latijns Amerika.

In de praktijk behartigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eenzijdig de belangen van de op bulkproductie gerichte landbouwlobby, zelfs als dit aantoonbaar ten koste gaat van haar taken op het terrein van natuurbeheer en voedselkwaliteit. Het afgelopen jaar is de veestapel gegroeid in plaats van afgenomen, onder meer doordat minister Verburg van LNV extra mogelijkheden biedt aan megastallen. Groei van de veestapel vergroot de vervuiling door stoffen als ammoniak, fijnstof en mest. “Aan dit wanbeleid moet een einde komen”, aldus campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie, “het ministerie van Landbouw blijkt geen evenwichtig beleid te kunnen voeren. Het lijkt beter haar taken op te delen. Belangenbehartiging voor bedrijven kan worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Adequaat milieubeleid, dierenwelzijn en natuurbescherming passen beter bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet