NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Noord-Holland ondersteunt provinciale waddenprojecten

16 juni 2008

Provincie Noord-Holland co-financiert de zes Noord-Hollandse projecten die vanuit de tender 2007 van het Waddenfonds subsidie krijgen toegekend. Het gaat om de projecten De Gouden Driehoek, het herstel van forten in de Gouden Driehoek, de Waddenzeeschool op Texel, een studie naar de mogelijkheden voor een getijdencentrale, het Waddenwandelgebied en de Waddenparels in Wieringen. Door de projecten mede te financieren vergroot de Provincie Noord-Holland de haalbaarheid van de gehonoreerde projecten en daarmee een duurzame investering in de Waddenzee en het Waddengebied.

Het kabinet trekt de komende 20 jaar € 800 miljoen uit voor extra investeringen in de Waddenzee en het waddengebied. Hiervoor is het Waddenfonds opgericht. Eind 2007 hebben meerdere instanties een subsidie bij het Waddenfonds aangevraagd voor ruim 100 projecten die een ecologische en economische meerwaarde voor het waddengebied hebben. Onlangs werden 19 van deze projectvoorstellen gehonoreerd met een subsidie vanuit het Waddenfonds, waarvan zes projecten zich richten op het Noord-Hollandse waddengebied. Omdat het Waddenfonds slechts een deel van de kosten subsidieert, co-financiert de provincie Noord-Holland een gedeelte van de kosten van deze Noord-Hollandse projecten. Van het totaalbedrag voor subsidie voor deze zes projecten, circa 4 miljoen euro, wordt 10 % door de provincie verstrekt. Het overgrote gedeelte van de toegekende subsidies komt voor rekening van het Ministerie van VROM, waaronder het Waddenfonds valt.
De zes Noord-Hollandse projecten zijn allen gericht op de doelen van het Waddenfonds: natuurherstel en ontwikkeling van het Waddengebied. Zo draagt het project ‘de Waddenzeeschool’ op Texel bij aan extra kennis over het waddengebied door een verdere uitbouw van de natuur- en milieueducatie over de Wadden. Het tweede gehonoreerde project, de studie naar de mogelijkheden van een getijdencentrale, verbetert de energiehuishouding in het gebied door de ontwikkeling van een centrale die elektriciteit opwekt uit de stromingsenergie van de Waddenzee. De Gouden Driehoek op Texel bevordert de cultuurhistorisch toerisme door o.a. de uitbreiding van het museumgebouw. Daarnaast ontvangt Natuurmonumenten geld voor het herstel van twee forten in de Gouden Driehoek. Met de subsidie voor het Waddenwandelpad wordt een netwerk van historische wandelpaden en –routes aangelegd, waarbij oorspronkelijke tracés over boerenland zo veel mogelijk in ere worden hersteld. Het Waddenfonds is tenslotte van mening dat de gemeente Wieringen bijdraagt aan natuur- en landschapsherstel door het inrichten van een natuurgebied en hierin een Ecolodge te bouwen, waar de bezoekers van de lodge bij kunnen dragen in het onderhoud van het gebied.

Naast co-financiering voor de Noord-Hollandse projecten, heeft de Provincie Noord-Holland de indieners van een projectvoorstel eveneens gesteund door hen te adviseren bij het omzetten van een goed idee naar een kansrijke projectaanvraag en door de samenwerking met andere aanvragers te bevorderen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet