NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EHS Noord-Brabant voor 95% verankerd in bestemmingsplannen

17 juni 2008

Uit een recent onderzoek van de provincie Noord-Brabant blijkt dat ca. 95% van de onderzochte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) goed is beschermd. De provincies hebben met het Rijk afgesproken dat in 2008 de EHS op een goede manier in gemeentelijke bestemmingsplannen is beschermd.

Resterende 5%
Gedeputeerde Staten streven er naar om de resterende 5% het komende jaar ook goed beschermd te krijgen via de gemeentelijke bestemmingsplannen. Een goede mogelijkheid hiervoor vormt het Bestuursakkoord Reconstructie. Gemeenten hebben met de provincie afgesproken vr september 2009 de reconstructie- en gebiedsplannen in hun bestemmingsplannen door te laten werken. Gemeenten in Brabant zijn hiermee nu bezig en veel gemeenten hebben gekozen voor een integrale herziening van hun bestemmingsplan buitengebied.

Onderzoek
Begin dit jaar hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een onderzoek laten doen hoe de EHS, zoals die door de provincie in het streekplan is vastgelegd, zijn doorwerking heeft gevonden in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Op basis van dit onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat de begrenzing en planologische bescherming van de EHS binnen de provincie Noord-Brabant tot nu toe op een goede manier heeft plaatsgevonden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet