NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationaal Bestuursakkoord Water geactualiseerd

27 juni 2008

Jan Franssen heeft als voorzitter van het IPO namens de provincies de actualisatie van het Nationaal Bestuursakkoord getekend. Met de actualisatie van het NBW onderstrepen de betrokken partijen, rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, nogmaals het belang van samenwerking om het water duurzaam en klimaatbestendig te beheren. In het akkoord staat onder meer hoe zij moeten omgaan met klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave en de ontwikkelingen in woningbouw en infrastructuur. Ook is er meer aandacht voor het realiseren van schoon en ecologisch gezond water.

Namens het rijk tekende staatssecretaris Huizinga, namens de gemeenten (VNG) mevrouw Adema en namens de Unie van Waterschappen de heer Schaap. In 2003 is de oorspronkelijke versie NBW ondertekend. In de afgelopen vijf jaar is door alle partijen hard gewerkt aan het op orde brengen van de waterhuishouding in Nederland. Een groot deel van de destijds gemaakte afspraken is inmiddels uitgevoerd.

Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 de watersysteem in Nederland op orde te brengen en te houden en te anticiperen op klimaatverandering. Het gaat hierbij om de verwachte zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. Nederland krijgt hierdoor steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge periodes.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet