NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samen werken aan een mooier Nederland

27 juni 2008


Sterke stedenbouw, nieuwe functies voor karakteristieke gebouwen, ondersteuning voor particulier opdrachtgeverschap en meer aandacht voor het ontwerp bij de rijksoverheid. Dit zijn de hoofdpunten van het architectuurbeleid waarmee het kabinet wil bijdragen aan een mooi en cultureel rijk Nederland. De architectuurvisie Een cultuur van ontwerpen heeft de ministerraad vastgesteld op voorstel van de ministers Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De komende jaren is voor het architectuurbeleid tussen de 5 en 7,5 miljoen euro per jaar beschikbaar, bovenop de budgetten voor de architectuurinstellingen. Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten staan internationaal hoog aangeschreven. Met werk over de hele wereld vertegenwoordigen ontwerpers een toenemend economisch belang. Dit succes staat in contrast met de groeiende onvrede over hoe Nederland er uitziet. Er leeft een breed gedeeld gevoel dat Nederland verrommelt, zowel onder het publiek als onder vakmatig of politiek betrokkenen.

Opdrachtgeverschap
Het kabinet streeft naar een groter aandeel particulier opdrachtgeverschap. Dit krijgt de vorm van een laboratorium waar architecten, stedenbouwers, bestuurders en burgers de particulier opdrachtgever in staat te stellen zijn eigen woonwensen te realiseren en bij te dragen aan hoogwaardige stedenbouw en architectonische diversiteit. Verder moeten talentvolle, jonge architecten de ruimte krijgen om hun ontwerpen te kunnen realiseren.Het Rijk zet in zijn eigen rol als opdrachtgever de stap van incidentele impulsen en voorbeeldprojecten naar een structurele en vroegtijdige aandacht voor het ontwerp. In alle relevante rijksprojecten (zoals de Nota Ruimte Projecten ) en programma's krijgt het ontwerp voortaan een vaste en sterke positie. Deze intensivering is in lijn met initiatieven van decentrale overheden, zoals het Atelier Overijssel dat deze provincie gebruikt om de kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp te versterken.

Herbestemming
Karakteristieke gebouwen, complexen en landschappen dragen sterk bij aan een pluriforme leefomgeving. De komende jaren zullen veel gebouwen, complexen en terreinen vrijkomen zoals schoolgebouwen, gevangenissen, postkantoren en religieus erfgoed. Vooral als ze karakteristiek zijn voor hun omgeving of hun (voormalige) gebruik, is herbestemming of herontwikkeling wenselijk. Het Rijk wil de kennisontwikkeling en uitvoeringspraktijk voor die opgave stimuleren, onder andere door een impuls te geven aan de herbestemming en herontwikkeling in de veertig krachtwijken.

Stedenbouw
De vakkennis bij overheden, andere opdrachtgevers en ontwerpers en de aantrekkingskracht van het vak stedenbouw moeten worden vergroot. De potentiČle waarde van het stedenbouwkundig ontwerp op het projectoverstijgende niveau (van buurt tot regio) komt in de huidige praktijk onvoldoende tot zijn recht. De onvrede over de kwaliteit van de leefomgeving is daar voor een belangrijk deel op terug te voeren. Het kabinet zal samen met provincies, gemeenten en de vakwereld initiatieven ontwikkelen om de verzwakte positie van de stedenbouw als integrerende discipline te versterken. Ook wordt gestreefd naar een effectieve inzet van het ontwerp op het regionale niveau.

De architectuurvisie Een cultuur van ontwerpen wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet