NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese landbouwsubsidies naar natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn

9 juni 2008

Het kabinet steunt op hoofdlijnen de voorstellen van de Europese Commissie tot aanpassingen van het Europees Landbouwbeleid. Die aanpassingen bieden de mogelijkheid om boeren te belonen voor de zorg voor natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn. Het kabinet wil verder graag dat de melkquota meer worden verruimd. Dat geeft de melkveehouders de kans om in te spelen op de steeds verder stijgende vraag naar melk en melkproducten.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet goede kansen voor het blijvend belonen van boeren: “Landbouw is en blijft belangrijk. Niet alleen voor het produceren van voedsel voor steeds meer monden, maar ook voor de natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn. De landbouw gaat zich ontwikkelen tot een duurzame sector waarbij ingespeeld wordt op klimaatverandering en duurzame energie?.

Nederland krijgt in de voorstellen van de Europese Commissie de ruimte om een beloning te geven aan boeren die in landschappelijk waardevolle gebieden ondernemen en daar zorgdragen voor de instandhouding van het landschap. In het najaar wil de minister de discussie starten welke gebieden in aanmerking kunnen komen voor steun.

Het kabinet steunt de voorstellen van de Europese Commissie om een boven- en ondergrens te stellen aan de inkomenssteun. De kosten voor het uitbetalen van de steun onder de 250 euro zijn te hoog, zeker in vergelijking met het inkomen van de boerenbedrijven. Vandaar dat boeren die nu minder dan 250 euro krijgen, straks geen inkomenssteun meer ontvangen. Het kabinet kan zich ook vinden in de afroming van de steun aan bedrijven die meer dan 100.000 euro ontvangen. Deze afroming komt dan ten goede aan het fonds voor plattelandsbeleid.

Het kabinet onderschrijft de noodzaak om de nog overgebleven productiesubsidies in de komende jaren af te bouwen. Het gaat in Nederland om de slachtpremies voor kalveren en runderen en de steun voor vlas, aardappelzetmeel en gedroogde voedergewassen. Voor elk van deze subsidies gaan verschillende overgangstermijnen gelden zodat in 2013 alle steun voor producten is omgezet naar inkomenssteun voor boeren.

Inkomenssteun naar plattelandsbeleid
De Europese Commissie stelt voor om geld over te hevelen van het budget voor inkomenssteun aan boeren naar het budget voor plattelandsbeleid. Het kabinet is hier geen voorstander van omdat met directe beloning van boeren voor maatschappelijke diensten dezelfde doelen (voor landschap, natuur, milieu en dierenwelzijn) kunnen worden bereikt. ˙ls er gekozen wordt voor deze overheveling, dan moet volgens het kabinet het extra geld gebruikt worden voor nieuwe onderwerpen zoals waterbeheer, bio-energie, klimaatverandering, biodiversiteit en bijvoorbeeld dierenwelzijn. Daarbij moet al het geld van de directe inkomenssteun naar het fonds voor plattelandsbeleid gaan.

Verruiming melkquota
De voorstellen van de Europese Commissie voor de verruiming van de melkquota vindt het kabinet aan de magere kant. De verruiming moet zorgen voor een ‘zachte landing’ op weg naar de afschaffing van het melkquoteringssysteem in 2015. Voor dit jaar is er een verruiming van 2,5% afgesproken. De Commissie stelt voor om het quotum tot 2013 met 5% uit te breiden. Het kabinet ziet graag een hogere verruiming.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet