NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg beloont visserijprojecten met drie miljoen euro

3 juli 2008

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt acht projecten die bijdragen aan vernieuwing, verduurzaming en energiebesparing in de visserij. De projecten krijgen in totaal drie miljoen euro van Verburg.

Minister Verburg heeft in maart de subsidieregeling 'Innovatie in de visketen' opengesteld. Iedereen die actief is in de visserij of viskweek kon een subsidieverzoek voor een innovatieproject indienen. De innovatieprojecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling of het testen van nieuwe, innoverende technieken die de visserij duurzamer en economisch rendabeler maken. Er bleek veel belangstelling te zijn voor de subsidieregeling. Dienst Regelingen van het ministerie van LNV ontving ruim vijftig aanvragen. Daarvan voldeden 32 aan de criteria van de innovatieregeling.

Het door de minister ingestelde Visserij Innovatie Platform (VIP) heeft alle voorstellen getoetst op hun innovatieve karakter en de beste projecten geselecteerd. Uiteindelijk heeft Verburg op advies van het Visserij Innovatie Platform besloten acht projecten een subsidie toe te kennen. De maximale subsidie per project is 500.000 euro. Een gedeelte hiervan wordt door de Europese Unie vanuit het Europees Visserij Fonds gesubsidieerd.

Vier van de gekozen projecten richten zich op aanpassing van vistechnieken in de boomkorvisserij (Noordzeevisserij op platvis zoals tong en schol). Het gaat om aanpassingen waarbij de vissers experimenteren met meer duurzame, energiezuinige en opbrengstverhogende vistechnieken. De projecten moeten kennis opleveren waar de hele sector van kan profiteren. De andere vier projecten die Verburg beloont met een subsidie bevinden zich in de schaal- en schelpdiersector, de viskweek, de binnenvisserij en de toeleverende sector.

Deze zomer volgt een tweede openstelling van de subsidieregeling met twee miljoen euro. In juli wordt voor hetzelfde bedrag nog een subsidieregeling opengesteld die vooral samenwerking tussen de verschillende partijen in de visketen moet stimuleren.

De volgende projecten krijgen gezamenlijk drie miljoen euro uit de regeling 'Innovatie in de visketen':

Hydrorig
Dit vistuig is een alternatief voor het gebruik van de zogenoemde wekkerkettingen in de boomkorvisserij. De wekkerkettingen slepen over de zeebodem en maken dat tong en schol van de zeebodem los komt en in de visnetten verdwijnt. De hydrorig wekt waterstroming op waardoor de vis van de bodem los komt. Hierdoor wordt de bodem minder beroerd en raakt de vis niet beschadigd. De stroming kan ook teruggooi van niet gewenste vis voorkomen (in het Engels: discards). Een aanpassing in het net maakt het ontsnappen van ondermaatse (met andere woorden te kleine) vis mogelijk.

Outriggen
Outriggen is een visserijtechniek waarbij het net met borden wordt opengehouden en er weinig bodemberoering plaatsvindt. Voor de tongvisserij is het outriggen een minder geschikte methode. Met dit project willen de vissers echter de outrigvisserij geschikt maken voor de visserij op tong. Hiermee kan een duurzaam alternatief voor de traditionele tongvisserij met de boomkor worden ontwikkeld.

Sumwing
De sumwing is een soort vliegtuigvleugel. Het is een alternatief vistuig voor het vissen met de boomkor met een aanzienlijke besparing van brandstof. De vissers gaan praktijkproeven uitvoeren met de sumwing om een nieuw prototype te ontwerpen.

Innovatie platvis visserij fase 1
De trekkers van dit project willen verbeteringen aanbrengen in de pulsvisserij. Dit is van belang voor de opschaling van het proefproject met de pulskor. De pulskor is een vistuig waarbij tong en schol met behulp van elektrische prikkels los komen van de zeebodem. De pulskor leidt tot minder bodemberoering, aanzienlijke besparing van brandstof, selectievere visserij en betere kwaliteit van de vis. Binnenkort worden vijf visserijkotters met een pulskortuig uitgerust.

Traceability and cooperation from catch to consumer
De bedoeling van dit project is de traceerbaarheid van vis vanaf de vangst tot in de keten praktisch vorm te geven. Het project zal kennis opleveren hoe relevante gegevens van de vangst (tijd, plaats, gebied, etc.) te koppelen aan bijvoorbeeld de viskist of de visverpakking ten behoeve van informatievoorziening in de keten.

Duurzame binnendijkse schelpdierkweek
Het belangrijkste doel van dit project is schelpdieren zoals mosselen (zaad en broed) op een duurzame wijze op het land te kweken tot voor consumptie geschikte schelpdieren.

Optimalisatie overleving bijvangst
De indieners van dit project willen in de binnenvisserij testen of de zogenoemde 'overlevingsbak' praktisch toepasbaar is. Met een dergelijke bak worden niet bedoelde bijvangsten automatisch gescheiden van de beoogde vangst (vooral aal) en teruggevoerd naar het water. Hiermee kan de levensvatbaarheid van de bijvangst verbeteren.

Viskweek van Fork naar Farm
Dit project richt zich op een duurzame kweek van vis. Het doel is om duurzame kweek van vis, van fork naar farm, van consumptie tot productie, te begeleiden voor verschillende vissoorten zoals paling, meerval, tilapia, tong, en snoekbaar. Speciale aandacht krijgt daarbij de kweek van vis in recirculatiesystemen. Recirculatiesystemen in de viskweek zijn systemen met een gesloten kringloop.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet