NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Pilots met tijdelijke natuur

3 juli 2008

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de o ntwikkeling van tijdelijke natuur in Nederland bevorderen. Het gaat daarbij om terreinen die een andere bestemming hebben dan natuur, maar door werkzaamheden tijdelijk geschikt zijn voor natuur, zoals opgespoten terreinen voor aanleg van woningen, wegen of bedrijventerreinen.

Op deze braakliggende terreinen komen wel vaak interessante en zelfs zeldzame soorten voor, die ook bij korte aanwezigheid waardevol kunnen zijn. De beschermde status van deze soorten kan echter wel verregaande gevolgen hebben voor de eigenaar of de overheid die op het braakterrein iets anders had gepland.

Bureau Stroming, het Innovatienetwerk en het ministerie van LNV gaan daarom onderzoeken of er juridische mogelijkheden zijn die in het belang van natuur Ún projectontwikkelaar zijn. De essentie van tijdelijke natuur is dat in een gebied eerst ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling van flora en fauna, in de wetenschap dat die natuurwaarden na verloop van tijd weer worden verwijderd.

De natuurbeschermingswetgeving staat dat laatste niet zomaar toe. Bureau Stroming en het Innovatienetwerk gaan daarom in twee pilots kijken of het juridisch mogelijk is om de natuur tijdelijk toe te staan en vervolgens weer op te ruimen. De pilots moeten duidelijk maken of de (vermeende) juridische problemen bestaan en hoe ze goed oplosbaar zijn. Het idee is om te regelen dat grondeigenaren of overheden bij voorbaat ontheffing kunnen aanvragen voor het te zijner tijd opruimen van de tijdelijke natuur. Omdat vooraf niet bekend is welke soorten zich zullen vestigen, zouden in deze ontheffing desnoods alle strikt beschermde soorten moeten worden opgenomen. Waarschijnlijk zullen de twee pilots nog deze zomer starten. Later zal de rechter de pilots toetsen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet