NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer ruimtelijke kwaliteit met moo! Zuid-holland

9 juli 2008

Met het actieprogramma Moo! Zuid-Holland gaat de provincie de strijd aan tegen de verrommeling van het landschap. Doel is het verbeteren en waarborgen van de landschappelijke kwaliteit. Het actieprogramma bestaat uit drie onderdelen. Het aanstellen van een adviseur ruimtelijke kwaliteit, twee pilotprojecten om de kwaliteit van bedrijventerreinen te vergroten en twee zogeheten route-ontwerpen, waarbij voor een weg cq. route een integrale ruimtelijke visie wordt gemaakt.

De provincie Zuid-Holland is met alle verstedelijking, kassengebieden en werklandschappen een van de provincies die zwaar onder druk staat als het gaat om landschappelijke kwaliteit. Uit onderzoek en berichten in verschillende media blijkt dat veel mensen het landschap als verrommeld ervaren. De afgelopen maanden is geanalyseerd wat wordt verstaan onder verrommeling en ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is, specifiek voor de Zuid-Hollandse situatie, gebruik gemaakt van de expertise van twee ontwerpbureaus (LOLA en West 8). Zij hebben mee gedacht en input geleverd voor het actieprogramma.

Adviseur ruimtelijke kwaliteit
Een provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit zal worden aangesteld. Hij geeft onafhankelijk advies aan de ambtelijke organisatie en aan Gedeputeerde Staten over ruimtelijke kwaliteit bij projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, economische zaken, cultuur en groen.

Pilot werken met kwaliteit
Twee bedrijventerreinen, een nieuw aan te leggen terrein en een te herstructureren terrein, worden benoemd als pilot. Streefbeelden met betrekking tot kwaliteit worden getoetst aan de praktijk. Dit moet leiden tot aanpassing of aanvulling van deze streefbeelden. De pilots zullen daarnaast inzicht geven in welk soort bedrijfslocaties zich goed lenen voor kwaliteitsverbetering.

Project route-ontwerp
Bij twee projecten wordt een weg of route bezien en ontworpen in relatie met het aangrenzende landschap. Doel is om zo tot een meer kwalitatieve inrichting van de omgeving van de weg cq route te komen. Daarbij worden tussen verschillende projecten en initiatieven langs een bepaalde route verbanden gelegd. De twee geselecteerde route-ontwerpen zijn het traject Schiphol-Dordrecht (Moo! ZH-route) en een ontwerp voor de kust-route (N57/ de Dammenroute).

De provincie wil met deze projecten partijen inspireren om bij ruimtelijke ontwikkelingen meer oog te krijgen voor duurzaamheid en landschappelijke kwaliteit en de basis leggen om de ruimtelijke kwaliteit ook voor de langere termijn beter te waarborgen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet