NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Spoedwet wegverbreding doet wat het moet doen: wegen aanleggen

11 juli 2008

Als het aan het kabinet ligt, wordt de Spoedwet wegverbreding weer gebruikt waarvoor deze is bedoeld: op korte termijn de capaciteit van wegen vergroten. Door de spoedwet te wijzigen kunnen wegaanpassingen die stil zijn komen te liggen door complexe procedures rond luchtkwaliteit, weer worden losgetrokken. De aanpassing van de Spoedwet vereenvoudigt het noodzakelijke luchtonderzoek zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de zorgvuldigheid en inspraak.

Vandaag heeft het kabinet ingestemd met een voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer (VROM) voor een nieuwe Spoedwet wegverbreding en om deze voor een spoedadvies voor te leggen aan de Raad van State. Met de nieuwe spoedwet geeft het kabinet gehoor aan een belangrijke aanbeveling van de commissie Versnelling besluitvorming infrastructurele projecten (commissie Elverding). De nieuwe Spoedwet volgt dan ook de algemene principes die de commissie Elverding voorstaat in de besluitvorming rond infrastructurele projecten in Nederland.
In 2003 is de originele Spoedwet wegverbreding ingevoerd om de capaciteit van een aantal cruciale schakels in het wegennet snel te kunnen vergroten. Aanvankelijk werd dit ook gerealiseerd, maar inmiddels zijn veel projecten stil komen te liggen. Aanleiding hiervoor is de complexiteit rond berekeningen aan luchtkwaliteiteisen.

Om besluitvorming voor projecten mogelijk te maken anticipeert de wijziging van de spoedwet op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), het landelijke programma om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierdoor kunnen projecten spoedig worden losgetrokken. Ook wordt voor de milieueffectrapportage (MER) beter aangesloten bij de eisen van de Europese MER-regelgeving. Deze vereenvoudiging heeft geen invloed op de inspraakprocedure. Met het aansluiten op EU MER-regelgeving loopt het wetsvoorstel deels vooruit op modernisering van de Nederlandse MER-regelgeving.

Op dit moment wordt bij wegaanpassingsbesluiten gerekend met grote onzekerheidsmarges. Ook worden er in verschillende fasen van het besluitvormingsproces met verschillende gegevens gewerkt. Dit leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid over de besluiten. De nieuwe spoedwet geeft de ruimte om vuistregels voor berekeningen te kunnen vaststellen. Deze vuistregels behelzen de methoden en uitgangspunten die gebruikt worden bij de beoordeling van effecten van een wegaanpassingsbesluit. Ook wordt voorzien in de houdbaarheid van de onderzoeksgegevens.
Na de zomer zal het kabinet een concreet actieplan presenteren over hoe de aanbevelingen van de commissie Elverding verder worden overgenomen. De nieuwe Spoedwet wegverbreding was een korte termijn aanbeveling waar het kabinet aan heeft voldaan. Om zo snel mogelijk de nieuwe Spoedwet wegverbreding te kunnen gebruiken, heeft het kabinet de Raad van State gevraagd een spoedadvies te geven over dit wetsvoorstel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet