NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Met vrijblijvende afspraken blijven klimaatdoelen een papieren belofte

14 juli 2008

De uitgelekte Milieubalans 2008 bevestigt het beeld dat het klimaatbeleid van het kabinet volstrekt onvoldoende is. Milieudefensie roept het kabinet op om af te stappen van vrijblijvende reductieafspraken met het bedrijfsleven en over te gaan naar bindende regelgeving en vergaande fiscale vergroening.

Uit de uitgelekte Milieubalans 2008, waarin het Milieu- en Natuur Planbureau de toestand van het milieu en de samenhang met het overheidsbeleid beschrijft, blijkt dat met het huidige kabinetsbeleid de afgesproken vermindering van 30% broeikasgassen in 2020 bij lange na niet wordt gehaald. Toch houdt het kabinet onverstoord vast aan het sluiten van vrijblijvende afspraken met het bedrijfsleven.

Campagneleider Klimaat Willem Verhaak van Milieudefensie: 'Het kabinet moet nu doorbijten en vervuilers meer belasten en schone energie goedkoper maken. Alleen dan worden voorlopen in schone energie en energie-efficiency de norm. Met convenanten worden achterblijvers te veel uit de wind gehouden en worden grote stappen in de vermindering van broeikasgassen nooit gehaald. De recente opstelling van de vervoerssector bij de accijnsverhoging van diesel en bij de onderhandelingen over een sectorconvenant om de CO2uitstoot te beperken zijn sprekend. De sector heeft zich met succes verzet tegen verdergaande fiscale vergroening'.

Milieudefensie vindt dat het nú het moment is om een Klimaatwet in te voeren, waarin jaarlijkse reductiedoelstellingen juridisch bindend worden vastgelegd. Minister Cramer van Milieu wil met het debat daarover wachten tot de officiele evaluatie van haar beleid in september 2010. Willem Verhaak:'Alle signalen staan op rood. Deze zomer dreigt de Noordpool al ijsvrij te zijn als gevolg van de opwarming van de aarde door klimaatverandering En het is nu al overduidelijk dat het kabinetsbeleid tekort schiet. Waarom dan wachten tot 2010?


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet