NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zuid-Holland als regisseur van de groene ruimte

15 juli 2008

Gedeputeerde Staten hebben hun visie op beheer van de groene ruimte vastgesteld. Hiermee profileert de provincie zich als de regisseur van de groene ruimte, die zorgt voor meer samenhang in beheer, aanbod en kwaliteit in het landelijke gebied en voor meer samenwerking tussen beheerders en overheden. De provincie geeft regie op hoofdlijnen, waar het gaat om natuur- en recreatiebeheer.

Bij het beheer van de groene ruimte zijn zeer veel verschillende partijen betrokken, zowel private als publieke. Deze situatie is historisch gegroeid en heeft gezorgd voor een versnippering van eigendom en beheeractiviteiten. Door de veelheid van partijen zijn ook beleid en aansturing van het beheer onvoldoende samenhangend.

De provincie is nu op twee manieren betrokken bij beheer van de groene ruimte: als subsidiegever en als recreatiebeheerder.
De visie geeft aan hoe beide rollen samengevoegd kunnen worden.
•De subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer, voorheen Programma beheer, zal in 2010 in een nieuwe vorm van kracht worden. Deze regeling is onderdeel van de afspraken met het Rijk over de Investeringsregeling Landelijk Gebied (ILG) zoals die vanaf 1 januari 2007 gelden.
•Als recreatiebeheerder heeft de provincie eigen recreatiegebieden (met natuurwaarden) en neemt zij deel in Natuur- en recreatieschappen. Deze directe betrokkenheid wil de provincie omvormen naar een betrokkenheid die beter past bij de regisseursrol waarbij gestuurd wordt op hoofdlijnen.

Door samenhang in beheer van natuur en recreatie en door samenwerking tussen de verschillende groenbeheerders moet Zuid-Holland niet alleen nog mooier worden, maar gebeurt het ook nog op een efficiënte en effectieve wijze. Gedeputeerde Staten hebben de Visie beheer groene ruimte voor besluitvorming naar Provinciale Staten gestuurd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet