NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor verdere uitvoering Veenweidepact Krimpenerwaard

15 juli 2008

Gedeputeerde Staten (GS) zijn (dinsdag 15 juli) akkoord gegaan met de uitvoering van verschillende maatregelen uit het Veenweidepact Krimpenerwaard. Een aantal maatregelen wordt direct na de zomer uitgevoerd, de meeste in 2009 en een enkele in 2010. Het centrale doel van het Pact is om het waardevolle landschap van de Krimpenerwaard te behouden en verder te ontwikkelen. De maatregelen worden uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied en het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). De provincie draagt voor € 1 miljoen bij aan de totaal geraamde uitgaven van € 1,3 miljoen.

Kavelruil voor sterkere landbouwstructuur
Om de landbouwstructuur in de Krimpenerwaard te versterken zijn GS akkoord gegaan met een vooronderzoek en de (verdere) uitvoering van kavelruil bij Ouderkerk, in polder Kromme Geer en Zijde, polder Den Hoek en oostelijk deel van de Krimpenerwaard. De uitvoering gebeurt in 2008 en 2009. Door kavelruil kunnen agrariërs hun landbouwgrond aaneensluiten. Ook komen er door kavelruil meer boerderijlocaties vrij voor agrariërs die binnen de begrensde natuur hun bedrijfsvoering niet meer voort kunnen zetten.

Uitvoering voor natuurgebieden
Om de natuurwaarden te bevorderen, is het noodzakelijk dat het waterpeil in de Krimpenerwaard wordt aangepast. Flora en fauna kunnen zo optimaal ontwikkelen. GS zijn akkoord gegaan met het aanpassen van de waterhuishouding in het 120 hectare groot natuurgebied de Berkenwoudense Driehoek. GS is eveneens akkoord gegaan met de inrichting van 80 ha natuurgebied in polder De Nesse. In polder Kattendijksblok, polder Middelblok en in polder Kromme Geer en Zijde worden een aantal percelen door ZHL ingericht volgens het natuurgebiedsplan. De uitvoering gebeurt in 2009.

Landschap en recreatie
Bij Lageweg in de gemeente Ouderkerk worden paden aangelegd zodat bewoners van Lageweg kunnen wandelen in de directe omgeving. Met de aanleg van deze paden wordt de onsluiting tussen landschapselement en bebouwde kom gerealiseerd. De aanleg gebeurt in 2009. Ook wordt de haalbaarheid en de gewenste ligging van het fietspad van Gouda naar Krimpen a/d IJssel onderzocht. Het fietspad is met name bedoeld om de de huidige verkeersituatie op de IJsseldijk te verbeteren en kan ook voor recreatief fietsen gebruikt worden.

Het Veenweidepact is in december 2005 gesloten en ondertekend door de gemeenten in de Krimpenerwaard, de provincie, het hoogheemraadschap, en zeven maatschappelijke organisaties. De pactpartners maken zich samen hard voor het behoud en de ontwikkeling van het waardevolle agrarische cultuurlandschap van de Krimpenerwaard en de daarbij behorende natuurwaarden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet