NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese Commissie benadrukt belang 'passende beoordeling'

2 juli 2008

Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de natuurwaarden van een Natura 2000-gebied moeten – overeenkomstig de Habitatrichtlijn – passend worden beoordeeld. Dat heeft de Europese Commissie benadrukt. Ze voegt eraan toe dat deze verplichting in elke lidstaat strikt moet worden toegepast. De Commissie reageert hiermee op vragen van Nederlandse Europarlementariërs over de toepassing van de Richtlijn in Nederland ten aanzien van de mosselzaadvisserij. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 28 februari. Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging worden in die uitspraak in het gelijk gesteld en het beroep tegen de mosselvisserij in de Waddenzee gegrond verklaard. De natuurorganisaties hadden dit beroep ingesteld omdat er nauwelijks meer natuurlijke mosselbanken in het onder water staande deel van de Waddenzee zijn. Deze banken horen bij een natuurlijke Waddenzee. Bovendien is er veel te weinig bekend over de totale schade die de mosselvisserij toebrengt aan ons belangrijkste vogelgebied. Volgens de Commissie moeten economische en sociale factoren in aanmerking worden genomen bij de (keuze van de) te nemen maatregelen om de Natura 2000-gebieden te beschermen en kunnen die factoren in die context een rol spelen. Maar zij benadrukt dat dit niet een afwijking van de wettelijke verplichting tot bescherming van de gebieden rechtvaardigt. Tot slot is de Commissie van oordeel dat de toepassing van de Habitatrichtlijn geen onbedoelde gevolgen heeft gehad voor economische activiteiten in het geval van de mosselzaadvisserij.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet