NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Spelregels voor natuurbescherming en gebruik Voordelta vastgesteld

31-07-2008

Het beheerplan voor de Voordelta, ondiepe zee en omringende stranden voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden is vastgesteld.

Het plan beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de natuur in de Voordelta te beschermen en hoe bestaande activiteiten door kunnen gaan. Hierbij staat een balans tussen economie en ecologie centraal.

In het beheerplan is beschreven waar en hoe bestaande activiteiten in het gebied, zoals kitesurfen, wandelen, schelpenwinning, baggeren, suppleren en het uitleggen van boeien en tonnen doorgang kunnen vinden. Er zijn vijf rustgebieden en een bodembeschermingsgebied aangewezen waar het gebruik in meer of mindere mate beperkt is. Het gaat om de volgende vijf rustgebieden:

Hinderplaat: rust voor zeehond, grote stern en visdief
Bollen van de Ooster: rust voor zeehond, zwarte zee-eend en grote stern
Bollen van het Nieuwe Zand: rust voor zwarte zee-eend
Slikken van Voorne: rust voor steltlopers en eenden
Verklikkerplaat: rust voor zeehond

De rustgebieden en het bodembeschermingsgebied zijn in kaart gebracht op de Plankaart beschermingsgebieden Voordelta . Een aantal activiteiten, zoals bepaalde vormen van visserij, kunnen hier voortaan alleen met een Natuurbeschermingswetvergunning worden uitgeoefend.

Natura 2000
De Voordelta is een waardevol gebied voor mens en natuur en aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van natuurgebieden, waarin bepaalde dier- en plantensoorten worden beschermd. Het beheerplan is het eerste Natura 2000 beheerplan van Nederland. Daarnaast wordt ook de compensatie voor het verlies aan beschermde natuur door de aanleg van de Tweede Maasvlakte in dit plan geregeld.

Rustgebieden voor zeehonden en vogels
Het beheerplan bevat de spelregels voor gebruikers en beheerders om menselijke activiteiten en bescherming van waardevolle natuur in de Voordelta te combineren Dit doet het beheerplan door te beschrijven hoe in een deel van de Voordelta de bodem extra wordt beschermd. In het bodembeschermingsgebied gelden beperkingen voor vormen van visserij die de zeebodem verstoren. Beoogd resultaat van deze beperking van menselijke activiteiten is dat de kwaliteit en voedselproductie van de zeebodem in het beschermde gebied met tenminste tien procent verbetert. Hierdoor kunnen bodemdieren en kleine visjes in dit gebied beter groeien. Zij zijn het voedsel voor zeehonden en vogels die in de Voordelta leven.
Het bodembeschermingsgebied en de vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels dienen als compensatie voor het verlies aan beschermde natuur door de aanleg van Maasvlakte twee. In deze rustgebieden krijgen zeehonden en vogels rust en ruimte om voedsel te vinden, te leven en zich voort te planten.

Het beheerplan Voordelta heeft een looptijd van zes jaar. Rijksoverheid en provincies monitoren de voortgang en resultaten van de genomen maatregelen. Ook worden de daadwerkelijk optredende effecten van Maasvlakte twee op de beschermde natuur gemonitord. Na drie jaar vindt een eerste rapportage van de monitoring plaats. Tegen het eind van de looptijd volgt een evaluatie en, zo nodig, een bijstelling van de maatregelen in een volgend beheerplan.

Ter inzage
Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland hebben het beheerplan voor de Voordelta vastgesteld, met instemming van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Het plan is opgesteld in nauw overleg met lokale overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van recreatie, toerisme en visserij.

Het beheerplan Voordelta ligt vanaf maandag 21 juli 2008 gedurende zes weken ter inzage:

bij Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
bij Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg, bij gemeentehuis Veere, Trasvere 1 te Domburg en bij de openbare bibliotheek Vlissingen, Spuistraat 6 te Vlissingen.
Informatie over de overige locaties waar het beheerplan ter inzage ligt, informatie over het project, alsook een digitale versie van de documenten zijn te vinden op de internetsite van het Inspraakpunt en de site van Rijkswaterstaat.

Belanghebbenden kunnen tot en met maandag 1 september 2008 tegen het beheerplan Voordelta in beroep gaan door een beroepschrift te richten aan Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor vragen over de beroepsprocedure kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 02.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet