NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verdieping Westerschelde bedreigt natuur

28 augustus 2008

Vogelbescherming Nederland tekent beroep aan tegen de verdieping van de Westerschelde. De natuurbeschermingsorganisatie is van mening dat het gevaar voor aantasting van de waardevolle natuur van het gebied te groot is. De visie van de overheid op de huidige verdieping baart grote zorgen. Temeer omdat er nog geen begin gemaakt is met eerder toegezegde natuurherstelprojecten.

De Westerschelde is het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Nergens in Noordwest Europa is nog een meergeulig estuarium van deze omvang (ruim 42.000 ha) aanwezig. Het internationaal unieke natuurgebied met slikken, schorren, geulen, platen en ondiep water is een onmisbaar tankstation voor honderdduizenden vogels. In het gebied verblijven internationaal belangwekkende aantallen van maar liefst 40 soorten broed- en trekvogels.

Internationaal belang
Het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe is aangewezen als speciale beschermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Dit geeft de overheid de verplichting om de kenmerkende natuurwaarden duurzaam in gunstige staat te houden of te herstellen. Diezelfde overheid erkent dat de staat van de natuur in belangrijke delen van het gebied momenteel zeer ongunstig is. Dat gaat ten kosten van steltlopers, zoals kluten en scholeksters en kustbroedvogels als dwergsterns, die van het gebied afhankelijk zijn. Des te verwonderlijker is het dat diezelfde overheid bij deze verdieping geen zekerheden in het belang van de natuur inbouwt en vindt dat natuurherstel in deze fase niet nodig is.

Onvoldoende zekerheden
Vogelbescherming vindt dat de overheid bij het huidige Tracébesluit er te gemakkelijk van uit gaat, dat verdieping van de vaargeul geen negatieve effecten zal hebben. In het van overheidswege opgestelde Milieueffectrapport en Passende Beoordeling wordt immers aangegeven dat er leemten in kennis en onzekerheden bestaan.

Om een juiste inschatting te kunnen maken van de negatieve gevolgen, dienen ook de effecten op de langere termijn beoordeeld te worden. Op dit moment zijn die nog niet bekend en bestaan er nog veel onzekerheden. Aantasting van de beschermde natuur van de Westerschelde dreigt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet