NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zevende tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld

14 juni 2013

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Innovatieve experimenten
De gemeenten Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Weesp en Zaanstad mogen gaan experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Daarmee krijgen deze bestemmingsplannen het karakter van een omgevingsplan. Zo’n verbreed bestemmingsplan is ook in de toekomstige Omgevingswet voorzien. In het kader van dit experiment mag worden afgeweken van onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Flevoland is in tweeërlei opzicht aangewezen als innovatief experiment. Bij een bestemmingsplan kunnen daar gebieden worden aangewezen waar windturbines moeten worden gemoderniseerd of vervangen. Bij het andere innovatieve experiment wordt vooruit gelopen op de Green Deal ‘Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’. Deze bodemassen zullen worden gebruikt voor de aanleg van het natte bedrijventerrein Flevokust. In Amsterdam zijn Amstel III en Teleport als innovatief experiment aangewezen (voorzienbaarheid van planschade).

Ontwikkelingsgebied
Als ontwikkelingsgebied worden de haven- en industriegebieden Oosterhorn (gemeente Delfzijl) en Eemshaven (gemeente Eemsmond) aangewezen. Het gemeentebestuur kan hierdoor sturen op het gebruik van de milieugebruiksruimte.

Bestuursrechtelijke versnelling
Het zeehaven- en industriegebied Oosterhorn in Delfzijl, het zeehaven- en industriegebied Eemshaven in Eemsmond, het Eiland van Schalkwijk in Houten, de Diary Campus in Leeuwarden, het voormalige militaire vliegveld Valkenburg in Katwijk, het bedrijventerrein Kickersbloem III in Hellevoetsluis, Amsterdam Zuidasdok, het project Markerwadden in de gemeente Lelystad, het Stadionpark in Rotterdam, het project Dijckerwaal in de gemeente Westland en het project Weerwater in Almere worden toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet. Dat houdt in dat zij gebruik kunnen maken van bestuursrechtelijke versnelling. Bij geschillen na vaststelling van het bestemmingsplan doet de Raad van State binnen 6 maanden uitspraak.

Achtergrond
Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie (‘voorhangprocedure’). Daarna volgt nog advisering door de Raad van State. Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet