NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zes pilots voor integrale omgevingsvergunning van start

22 juni 2005

Zeven partijen hebben op 22 juni overeenkomsten ondertekend met VROM om zes 'pilots' te starten in het kader van de omgevingsvergunning, voorheen integrale VROM-vergunning. In deze vergunning wil minister Dekker (VROM) in 2007 onder andere de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samenvoegen.

In de pilots streven gemeenten, milieudiensten en andere overheden naar minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, betere dienstverlening en kortere procedures. Het gaat daarbij onder meer om het opzetten van één loket, afstemming van vergunnings- en handhavingsprocessen en betere samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties.

Deelnemers
De volgende partijen hebben een overeenkomst getekend.

  1. Berkelland: betere dienstverlening met integrale vergunning door aanpassen van regelgeving, organisatie en toepassing van ICT, alsmede het in kaart brengen van de gevolgen daarvan voor leges en kosten.
  2. Ede: het digitaal indienen van aanvragen mogelijk maken en deze aanvragen digitaal in behandeling nemen en afhandelen.
  3. Emmen: ontwikkelen van werkprocessen voor het loket gericht op integrale intake om de afdeling Toezicht vraaggericht en klantvriendelijk te laten opereren.
  4. Groningen: ontwikkelen van een moderne, vraaggerichte organisatie die optimaal profiteert van state-of-the-art ICT-middelen, zoals het gerealiseerde E-loket Bouwen.
  5. Hoogeveen: verdere vormgeving van gecoördineerde handhaving, met ontwikkeling van een elektronisch hulpmiddel voor mobiele handhaving en een systeem om alle vergunningen en handhavingsacties per pand/object/perceel geregistreerd te krijgen.
  6. Tynaarlo: onderzoek naar de meest optimale vormgeving voor het loket 'VROM-vergunning' en ontwikkelen procesbeschrijvingen en checklisten en 'droogoefenen' met al dan niet fictieve aanvragen.

Ondersteuning
Een pilotstatus betekent geen grote hoeveelheden geld. De status betekent een steun in de rug bij voorbereidingswerkzaamheden voor de komst van de omgevingsvergunning. De bijdrage vanuit VROM bestaat onder meer uit het leveren van kennis, begeleiding en hulp bij ontwikkeling van instrumenten. De beschikbare middelen gebruikt het ministerie vooral om de ervaringen met de pilots te delen met andere organisaties.
Minister Dekker heeft eind 2004 verschillende partijen gevraagd om mee te denken, pilots op te starten en goede voorbeelden uit de praktijk aan te dragen voor de invoering van de omgevingsvergunning. De minister vindt het belangrijk samen met betrokken partijen voorbereidingen te treffen voor de invoering van de omgevingsvergunning. Zij schreef hierover een brief aan de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten, de Waterschappen en verschillende branche- en milieuorganisaties.

Besparing
De introductie van de omgevingsvergunning vormt een belangrijk speerpunt bij de modernisering van de VROM-regelgeving. Daarmee geven minister Dekker en staatssecretaris Van Geel invulling aan de doelstellingen van het kabinet om tot minder regels te komen en de administratieve lasten te verminderen. Naar verwachting zullen de administratieve lasten door de omgevingsvergunning vanaf 2007 met 93 miljoen euro per jaar dalen. Tot die tijd zal in het VROM-project omgevingsvergunning de introductie van de nieuwe vergunning via tal van hulpmiddelen, waaronder ICT, worden voorbereid.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet