NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie vereenvoudigt natuurbeleid en start Nationaal landschap

29 juni 2005

Een helder onderscheid tussen de natuurbeleidscategorieŽn van Rijk en Provincie, is wat de Provincie voor ogen heeft met een herziening op onderdelen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). De herziening onderscheidt de rijks Ecologische Hoofd-structuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Door deze herziening werkt dat onderscheid nu logisch door in de perspectieven die het POL schetst en in het water- en milieubeleid. Gedeputeerde Staten hebben deze 'POL-herziening op onderdelen EHS' en de 'POL-aanvulling Nationaal landschap Zuid-Limburg' in ontwerp vastgesteld. Met dit laatste stuk geeft de Provincie voor Zuid-Limburg invulling aan het rijksbeleid rond nationale landschappen.

Met de 'POL-herziening op onderdelen EHS' willen GS komen tot een doelmatiger, effectiever en begrijpelijker stelsel van natuurbeleidscategorieŽn, beschermingsregimes en bijbehorende instrumenten, met meer ruimte voor maatwerk. De aanpak leidt tot een helder onderscheid tussen de beleids-categorieŽn van Rijk en Provincie: de Ecologische Hoofdstructuur (uit de Nota Ruimte van het Rijk) en de Provinciale Ontwikkelingszone Groene waarden (POG). Dat onderscheid is ook op kaart weergegeven waarbij de ligging van de EHS gedetailleerder is aangegeven. Dit betekent vooral voor plantoetsing een verduidelijking. De Provincie laat dit onderscheid logisch doorwerken in andere beleidvelden zoals het water- en milieubeleid. Hiervoor hebben GS tegelijk ook een ontwerp-wijziging vastgesteld van het besluit EHS voor de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) voor Noord- en Midden-Limburg, zodat deze geheel overeenkomt met de EHS die is aangewezen in deze POL-herziening.

Provinciale Ontwikkelingszone Groen
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg kent naast de landelijk te realiseren Ecologische Hoofdstructuur ook het ruimere begrip Provinciale Ecologische Structuur (PES). De EHS-gebieden in Limburg maken daar deel van uit. Dat leidt in de praktijk tot onduidelijkheden over het gebruik van de juiste terminologie en bijbehorende beschermingsniveaus. De Provincie introduceert daarom nu voor die delen van de PES die geen EHS zijn het begrip 'provinciale ontwikkelingszone groen' (POG). Daarmee verdwijnt de aanduiding PES. Door verschil te maken in beschermingsniveaus vergroot de Provincie met name in de POG de mogelijkheid van maatwerk bij ruimtelijke ontwikkelingen. De Provincie Limburg wil, naast de inspanningen om EHS-doelstellingen te realiseren, actiever inzetten op de realisatie van de POG, onder meer door programmering in gebiedsprogramma's en jaarplannen in het kader van het gebiedsgericht plattelandsbeleid. Nationaal Landschap Zuid-Limburg

In de Nota Ruimte vraagt het Rijk aan de provincies om voor de Nationale landschappen enkele aspecten in een omgevingsplan vast te leggen. Daarbij gaat het onder meer om de begrenzing van het beoogde nationale landschap en de zogeheten landschappelijke kernkwaliteiten. Dat is met dit ontwerpbesluit gebeurd. Kort gezegd beschrijven GS heel Zuid-Limburg als beoogd Nationaal Landschap, met uitzondering van de stadsregio's.

De procedures van de verschillende besluiten worden zoveel mogelijk gelijktijdig doorlopen. De plannen liggen van 30 juni tot en met 27 juli 2005 ter inzage. In deze periode kunnen bedenkingen worden ingediend. Na de zomer volgt behandeling door Provinciale Staten.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet