NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ganzenopvang ligt op schema

28 mei 2006

De meeste provincies liggen op schema bij het aanwijzen van ganzenopvanggebieden. In totaal is nu bijna 100.000 ha grond aangewezen waar ganzen niet verjaagd mogen worden.

De particuliere eigenaren van die hectaren krijgen daarvoor een financiŽle vergoeding van het ministerie van LNV. Hiervoor worden met grondgebruikers op vrijwillige basis overeenkomsten afgesloten in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Buiten deze aangewezen foerageergebieden is het dus wel toegestaan om ganzen te verjagen, mogelijk ondersteund met afschot.

Volgens afspraak is het grootste deel van de hectaren begrensd in landbouwgebied: 55.000 hectaren. Daarnaast is ook met de grote terreinbeherende organisaties afspraken gemaakt over de opvang van ganzen op 40.000 hectaren. Dit is een groter areaal als eerst was afgesproken, omdat de terreinbeheerders menen dat de opvang van ganzen op hun terreinen niet zo effectief is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als ganzen moeten worden opgevangen in gebieden waar een verruiging of verschralingbeheer wordt toegepast, daar komen de ganzen niet meer. Daarom is overeengekomen dat er bij de grote terreinbeheerders niet 15.000 maar 40.000 hectare ganzenopvanggebieden zijn begrensd.

Nog niet alle provincies zijn helemaal klaar met de begrenzing, maar het ziet er naar uit dat alle provincies hun afgesproken aantal hectaren halen.

Overigens geldt deze regeling alleen voor de winteropvang van ganzen. Het ministerie werkt momenteel ook aan de uitwerking van een regeling voor de opvang van overzomerende ganzen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet