NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer flexibiliteit voor realisatie natuurdoelen

9 juni 2006

De IPO-adviescommissie Landelijk Gebied heeft in zijn vergadering van 8 juni de stand van zaken van de voorbereiding van de onderhandelingen over het ILG besproken. De commissie stelt vast dat op een aantal onderdelen onvoldoende balans is tussen de doelen en het beschikbare budget en dat de provincies daardoor hun ambities moeten bijstellen. De commissie concludeert dat de brief van minister Veerman aan de Kamer van 24 mei hierover onvoldoende duidelijkheid geeft. De Kamer toonde zich daarvan bij de bespreking van het Rijksmeerjarenprogramma Vitaal Platteland goed op de hoogte. De provincies willen, gezien de beperkte financiŽle mogelijkheden, extra flexibiliteit bij de realisatie van natuurdoelen. Ook dit is in het bestuurlijk overleg afgesproken.

De commissie heeft eveneens uitgebreid gesproken over de overgang van programma beheer naar de provincies. Er is een afspraak gemaakt voor een gezamenlijke inzet. Uitgangspunt is dat het programma beheer per 1 januari in het kader van het ILG overgaat naar de provincies. De komende weken moet blijken of de randvoorwaarden kunnen worden gerealiseerd. Uiterlijk begin september wordt een definitieve standpuntbepaling ingenomen.

De commissie nam kennis van de wijze waarop het nieuwe soortenbeleid zal worden ontwikkeld. Deze houdt in dat het rijk een beleidsstrategie op hoofdlijnen opstelt, waarna de provincies deze voor hun eigen situatie uitwerken. De commissie stemt in principe in met de uitwerking, maar is wel van mening dat een goede afspraak moet worden gemaakt over de compensatie van bestuurskosten Door een drietal provincies wordt bestuurlijk een voorbehoud gemaakt bij de uitwerking en de nieuwe provinciale rol.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet