NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland stelt nieuw beleid Flora- en faunawet vast

13 juni 2006

Gedeputeerde Staten stellen nieuw beleid vast voor het verlenen van afschotontheffingen ter voorkoming van landbouwschade. De beleidsnotitie Flora- en faunawet 2002 is aangepast op grond van de uitspraak van de rechtbank Haarlem (13 februari 2006), waardoor alle ontheffingen van de Faunabeheereenheid zijn geschorst. De gebreken die de rechter constateerde zijn gerepareerd. Er is meer aandacht voor -controle op- preventieve maatregelen en gebieden waar daadwerkelijk schade is geconstateerd. 'Doormachtigen' blijft in die gebieden mogelijk.

Controle op preventie
Ontheffingen voor het doden (en nemen van andere maatregelen) van o.a. knobbelzwanen, hazen, wilde eenden, konijnen, eksters, overzomerende grauwe ganzen en vossen worden afgegeven als er geen andere bevredigende, preventieve oplossingen mogelijk zijn zoals verstoring, draden spannen, rasters, knalapparaten, vogelafweerpistool. Hierop zal zowel de provincie als de Faunabeheereenheid meer op controleren. Uitgangspunt is voor de provincie dat terughoudend dient te worden omgegaan met het afschieten. Alleen als het niet anders kan zal tot dat middel mogen worden overgegaan. Preventie moet voorop staan.

Schaderegistratie
De Faunabeheereenheid mag de ontheffing alleen 'doormachtigen' aan grondgebruikers en jagers in postcode-gebieden, waar al schademeldingen geregistreerd zijn en waarvoor in het verleden door het Faunafonds al tegemoetkomingen zijn uitgekeerd.

Ekster, vos, ganzen en zwanen
Op basis van de nieuwe beleidsnotitie neemt Gedeputeerde Staten nieuwe beslissingen voor de ekster en de vos. Aangezien voor de ekster geen schadegebieden bekend zijn wordt de ontheffing ingetrokken. Gedeputeerde Staten willen voorlopig geen ontheffing verlenen voor vossenafschot tussen zonsondergang en zonsopkomst. Recent onderzoek geeft aan dat de vos veel minder grote rol speelt bij de roof van weidevogels. Voor overzomerende ganzen en knobbelzwanen is de populatiebeperkende maatregel - vernietigen van nesten en eieren - niet meer aan de orde.

Met de nieuwe beleidsnotitie voldoet de provincie weer aan alle juridische verplichtingen die door de schorsing van de rechtbank is ontstaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet