NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Veerman neemt advies commissie Oostvaardersplassen over

22 juni 2006

De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden niet kunstmatig bijgevoerd. Ook wordt niet overgegaan tot kunstmatige geboortebeperking. Dit heeft minister Veerman besloten naar aanleiding van het advies van de commissie Gabor. Dit advies is minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aangeboden door voorzitter Gabor van de International Committee on the Management of the Oostvaardersplassen (ICMO). De minister volgt het advies en zal Staatsbosbeheer vragen om dit advies in haar beheer te implementeren.

De belangrijkste conclusies van het advies zijn als volgt;

  • Het ICMO adviseert om nog dit jaar (2006) een gedetailleerde beschrijving te maken van de doelstellingen voor de Oostvaardersplassen en deze te publiceren.
  • Het ICMO adviseert een reactief (populatie volgend) beheer (van grote grazers) te voeren. Deze vorm van beheer komt het meest tegemoet aan de behoefte om onnodig lijden te minimaliseren van zieke of gewonde dieren, of van dieren waarvan de conditie zodanig verzwakt is dat ze nauwelijks nog kans hebben te overleven. Aangezien deze situatie zich meestal voordoet tijdens de late winter adviseert ICMO dat gedurende die periode de gehele populatie van grote grazers wordt gemonitoord. Staatsbosbeheer moet er naar streven om 90% van de dieren waarbij om welzijnsredenen afschot vereist is, te doden terwijl ze nog kunnen staan.
  • Het ICMO adviseert een afname van het aantal Heckrunderen, of zelfs het uitsterven van de populatie van Heckrunderen in de Oostvaardersplassen, ten gevolge van competitie om voedsel tussen Konikpaarden, Edelherten en Heckrunderen te accepteren als de uitkomst van een natuurlijke ontwikkeling.
  • Het ICMO adviseert de Robuuste Verbinding van de Oostvaardersplassen naar het Horsterwold zo snel mogelijk te realiseren en open te stellen voor de Konikpaarden, Edelherten en Heckrunderen
  • Als aanvullende maatregel adviseert het ICMO niet over te gaan tot kunstmatige geboortebeperking of kunstmatig bijvoeren.
Deze commissie van internationale deskundigen heeft het advies geschreven voor de minister over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen. De commissie stond onder leiding van de heer drs. J.D. (Dzsingisz) Gabor, voormalig staatssecretaris van LNV. De commissie Oostvaardersplassen is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Naast de heer Gabor hebben vijf wetenschappers zitting gehad in de commissie: prof. T.H. Clutton-Brock (UK), dr. M.B. Coughenour (USA), dr. P. Duncan (F), prof. R.J. Putman (UK) en dr. D. Reynolds (UK). Daarnaast namen twee parkdeskundigen deel aan de commissie: Dr. D. Cumming (Zimbabwe) en dr. R. Soriguer (E).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet