NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies op de goede weg met compensatie EHS

23 juni 2006

De provincies zijn op de goede weg met de compensatie van de aantasting van de ecologische hoofdstructuur. Dit blijkt uit het definitieve rapport “Uitvoering van het compensatiebeginsel, bij ruimtelijke ingrepen in de ecologische hoofdstructuur (EHS)” van VROM Inspectie dat is aangeboden aan de Tweede Kamer (zie persbericht VROM ).

Dit indicatieve onderzoek van de VROM-Inspectie geeft aan dat ingrepen in natuurgebieden die onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de periode 1994-2004 vaak niet of slechts gedeeltelijk werden gecompenseerd. Maar het onderzoek constateert ook dat de provincies maatregelen hebben genomen om het probleem op te lossen en voor een sterke verbetering hebben gezorgd.

Een eerder concept van het rapport van de VROM Inspectie heeft voor negatieve berichten gezorgd. De VROM Inspectie trok vergaande conclusies op basis van beperkte gegevens en een verkeerde methode. Als je namelijk evenveel goede als tegenvallende projecten onderzoekt, zegt dat niets over de werkelijke hoeveelheden goede en tegenvallende projecten. De slotsom dat het in de helft van de gevallen misgaat, is dan in ieder geval onjuist. Een samenvatting van dit later gecorrigeerde concept is vermeld in de jaarrapportage 2005 van VROM aan de Tweede Kamer en is daardoor een eigen leven gaan leiden.

Praktijk sterk verbeterd
De praktijk van de toepassing van het compensatiebeginsel is in de laatste paar jaar verbeterd als gevolg van maatregelen die provincies hebben getroffen na eigen evaluaties in de periode 2000-2005. Deze evaluaties zijn uitgevoerd op eigen initiatief, nog voordat de VROM Inspectie en de Algemene Rekenkamer zich over dit dossier hadden gebogen. Op grond van deze evaluaties hebben veel provincies regelingen en verordeningen aangepast. Er worden ook vaker harde afspraken gemaakt over de compensatie. Zo geven de provincies aan dat bijvoorbeeld vaker een bankgarantie wordt vereist voor de uitvoering van de compensatie. Ook worden gegevens over de voortgang van de uitvoering van de compensatie gevolgd en openbaar gemaakt op de website van de provincie. Daarnaast tonen de provinciale evaluaties aan dat de daadwerkelijke compensatie in veel gevallen enige jaren achterloopt op de plannen vanwege de tijd die nodig is voor de uitvoering.

De provincies hebben de ministers van VROM en LNV uitgenodigd om de resterende problemen samen met de VNG op te lossen.

bron:ipo

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet