NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Compensatie ingrepen in natuurgebieden onvoldoende

20 juni 2006

Minister Dekker (VROM) en minister Veerman (LNV) gaan samen met de provincies de knelpunten bij de compensatie van ingrepen in natuurgebieden wegnemen. Na een volledige inventarisatie van de problematiek komen Veerman en Dekker met maatregelen om de problemen op te lossen. Aanleiding is een verkennend onderzoek van de VROM-Inspectie naar 40 ruimtelijke ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Dit blijkt uit een brief die de ministers vandaag met dit onderzoek naar de Kamer hebben gestuurd.

Uit het indicatieve onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat ingrepen in natuurgebieden die onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vaak niet of slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd. De doelstelling van de instandhouding van de EHS komt hierdoor mogelijk in gevaar. Uit het onderzoek blijkt dat het vastleggen van de compensatie in een bestemmingsplan eveneens vaak niet gebeurt. Minister Dekker deelt de mening van het Interprovinciaal Overleg (IPO, de koepelorganisatie van de provincies) dat de bescherming en compensatie van de EHS de laatste jaren is verbeterd. Tegelijkertijd nemen beiden de signalen van de VROM-Inspectie serieus en zien ze dat er ruimte is voor verbetering. Dekker, Veerman en het IPO gaan samen de problematiek volledig in kaart brengen om vervolgens de knelpunten op te lossen. Op korte termijn worden de geconstateerde tekortkomingen uit het onderzoek zo spoedig mogelijk aangepakt.

Compensatieplicht
De compensatieplicht houdt in dat bij een ingreep in een bos- of natuurgebied, dat deel uitmaakt van de EHS, de aantasting moet worden gecompenseerd. Zowel in het bestemmingsplan, maar ook door aanplant in het veld. De initiatiefnemer van de plannen en de gemeente zijn voor beide verantwoordelijk. De compensatie van natuur moet gelijktijdig met de ingreep worden geregeld. Gemeenten moeten hierbij de compensatierichtlijnen van de provincies hanteren.

Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur is een netwerk van gebieden door heel Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in ge´soleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS is de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Voor ruimtelijke plannen in de EHS geldt een 'nee, tenzij-regime'. Alleen als voor het plan geen alternatieven zijn en als sprake is van een groot openbaar belang mag het plan doorgang vinden. Vereist is dan wel dat de inbreuk op de EHS gecompenseerd wordt, zowel in het bestemmingsplan als in het veld, de daadwerkelijke aanplant.

Downloads

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet