NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

ROM-gemeenten starten in najaar met nieuwe landschapsprojecten

3 juli 2006

De gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf starten dit najaar met projecten voor de versterking van het landschap. Het doel van de projecten is het duurzaam versterken van de cultuurhistorische hoofdkenmerken van het landschap. Om dit te bereiken willen de gemeenten in samenwerking met agrariŽrs en particuliere grondeigenaren bestaande landschapselementen herstellen en waar mogelijk nieuwe elementen aanleggen. Particuliere grondeigenaren kunnen tegen een geringe eigen bijdrage meewerken aan het herstellen van een houtwal, het opknappen van een poel of het aanleggen van een landschappelijke erfbeplanting.

Beheer van het landschap
De projecten geven een belangrijke invulling aan de beheeropgave van het gezamenlijke landschapsbeleidsplan, dat is opgesteld in het kader van het ROM-project. Een duurzaam beheer is noodzakelijk voor het behouden van de waardevolle landschappen in Zuidoost Friesland. De projectvoorstellen hebben een positief advies gekregen van het Dagelijks Bestuur van het ROM-project en kunnen rekenen op een subsidie van in totaal EUR 331.469 van het Ministerie van LNV en EUR 82.865 van de provincie.

Vervolg op eerdere projecten
Vorig jaar zijn de gemeenten in vier gebieden begonnen met het herstellen van het landschap. Toen zijn projecten gestart voor het herstel van het landschap rondom Oude- en Nieuwehorne( Heerenveen) Boijl en Oosterstreek ( Weststellingwerf), Olde- en Nijeberkoop ( Ooststellingwerf) en Hemrik en Lippenhuizen ( Opsterland). Het resultaat van deze projecten wordt de komende winter zichtbaar als de werkzaamheden in het veld worden uitgevoerd.

Het ROM-project
Het ROM-project Zuidoost Friesland staat voor Ruimtelijke ordening en Milieu en startte in 1998, vooral vanwege kansen in het gebied voor natuur, landbouw en recreatie. Overheden en maatschappelijke organisaties ondertekenden hiervoor een ROM-convenant en een Plan van Aanpak. Daar is een Activiteitenprogramma aan gekoppeld, dat sinds 1998 volop in uitvoering is. Meer informatie over het ROM-project is te vinden op www.zuidoostfriesland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet