NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

140.000 euro voor aanstellen ervenconsulent

29 juni 2006

De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar van EUR 140.000,- waarmee het Oversticht, in combinatie met de inzet van eigen middelen, een zogenaamde ervenconsulent kan aanstellen. De consulent zal voor een periode van twee jaar werkzaam zijn en adviezen geven aan gemeenten over het inpassen van (nieuw)bouwprojecten in het landschap. Dit kan zowel burgerbebouwing als agrarische bebouwing zijn. Het werkgebied is de hele provincie Overijssel met het accent op het reconstructiegebied. Het Oversticht krijgt regelmatig verzoeken van gemeenten om te adviseren over bouwplannen, zowel de bebouwing zelf als de totale erfinrichting. De ervenconsulent kan in deze gevallen adviseren over een aanpak die past binnen de streekidentiteit.

Het landelijk gebied van Overijssel en dan vooral het reconstructiegebied Salland-Twente verandert de komende jaren. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande op het gebied van ruimte, wonen, recreatie, natuur, landbouw en water. Een belangrijk onderdeel hiervan is het toenemende aantal woningen op het platteland, zowel nieuwbouw als uitbreiding en verbouw van bestaande boerderijen. Door ervoor te zorgen dat deze bebouwing past in het landschap en past bij de andere bebouwing kan het verlies van streekeigen bouwwijzen en landschapskenmerken worden tegengegaan. Ook bij de bouw van nieuwe agrarische bebouwing zoals stallen geldt dat hiervoor aansluiting wordt gezocht bij de kenmerken van het omringende landschap.

De ervenconsulent wordt voor een periode van twee jaar aangesteld. De belangrijkste taken van de ervenconsulent zijn het adviseren van gemeenten, het (onafhankelijk) toetsen van plannen, het ondersteunen van initiatiefnemers en het bevorderen van kennis- en netwerkontwikkeling bij gemeenten. Jaarlijks worden ongeveer 400 adviezen aan gemeenten uitgebracht. Daarnaast stelt de consulent samen met gemeenten de toetsingscriteria voor bebouwing en erf op, zodat de gemeente er in de toekomst zelf mee aan de slag kan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet