NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geactualiseerd Gebiedsplan Drenthe 2006 vastgesteld

11 juli 2006

Gedeputeerde staten hebben hun goedkeuring gegeven aan het geactualiseerde Gebiedsplan Natuur- en Landschapsdoelen Drenthe 2006. De grondeigenaren binnen de begrensde gebieden kunnen hierdoor vanaf 1 september overeenkomsten afsluiten voor beheer en / of verkoop ten behoeve van natuur en landschap. Door vaststelling van het geactualiseerde Gebiedsplan Drenthe 2006 ontstaan grotere en meer aaneengesloten natuurgebieden.

Met de actualisatie wordt een positieve bijdrage geleverd aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Ook de quota, die de overheid beschikbaar heeft gesteld aan Drenthe, worden zo benut en bieden eigenaren de kans om deel te nemen aan een subsidieregeling.

Begin dit jaar heeft de provincie Drenthe een ontwerp vastgesteld, dat vanaf 15 februari tot en met 28 maart ter visie heeft gelegen bij de provincie en alle gemeenten.

De betrokken eigenaren zijn op de hoogte gebracht en hebben een ontwerpplan ontvangen. In deze periode is gelegenheid geweest om bedenkingen in te dienen. Er zijn nauwelijks feitelijke bezwaren ingediend. Wel kon de provincie een aantal verzoeken om begrenzing honoreren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet