NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Langzame daling ammoniakbelasting Drenthe

11 juli 2006

Het landelijk ingezette ammoniakbeleid van de afgelopen jaren heeft in de provincie Drenthe geleid tot een langzame daling van de ammoniakbelasting. Dit blijkt uit een derde meetronde korstmossen die sinds de vorige meting in 1998 is uitgevoerd. Dankzij het ingestelde ammoniakbeleid en de bijdrage van agrariŽrs hieraan, heeft dit voor het milieu gunstige gevolgen gehad. Omdat de ammoniakbelasting op de natuur nog steeds te hoog is zal het verminderen hiervan onverminderd voortgezet moeten worden.

Er zit in totaliteit minder ammoniak in de lucht van Drenthe. Daardoor is het schadelijke effect van ammoniak op de natuur kleiner geworden. Natuurterreinen, heidevelden en veengebieden zijn gevoelig voor de uitstoot van ammoniak. Ammoniak is in Drenthe de belangrijkste component van de zogenaamde stikstofdepositie. Deze voor de natuur schadelijke stof komt onder andere vrij uit stallen van veehouderijen. Een hoge stikstofdepositie kan bij bossen bijvoorbeeld leiden tot stikstofverzadiging van de bodem of geeft een grotere gevoeligheid voor ziekten.

Meetinstrument
Korstmossen zijn zogenaamde bio-indicatoren. Het zijn goede meetinstrumenten waaraan te zien is wat de invloed van ammoniak op de natuur is. Korstmossen zijn gevoelig voor veranderingen in de luchtsamenstelling en reageren daarop erg snel. Ze hebben een signaalfunctie maar laten tegelijkertijd ook weten of de maatregelen ter verbetering helpen. Door het opnemen van de ontwikkelingen van de korstmossen gedurende een periode is het mogelijk uitspraken te doen over de toestand van het milieu in Drenthe, in relatie tot ammoniakuitstoot.

Noodzaak
Er zijn duidelijke regionale verschillen in de ontwikkeling van ammoniakeffecten waargenomen. Zowel in Noordwest als ook in Zuidwest Drenthe is sprake van een behoorlijke afname van het ammoniakeffect. Oost Drenthe laat juist een tegengesteld beeld zien, daar is sprake van een lichte toename van het effect van ammoniak op de natuur. De onderzoekers stellen in hun rapportage dat de invloed van ammoniak op met name de bosrijke delen van de Hondsrug is toegenomen. Ook geven zij aan dat dit vrijwel zeker een gevolg is van de toegenomen ammoniakemissie in de VeenkoloniŽn.

Ondanks de geconstateerde verbetering is tegelijkertijd de conclusie dat de natuur in Drenthe, net als overigens in de rest van Nederland, nog steeds overbelast wordt. Om een acceptabel niveau te bereiken blijft het noodzakelijk de ammoniakbelasting te verminderen om zodoende de natuur te beschermen. De provincie Drenthe zal daarom over een aantal jaren opnieuw metingen verrichten van de korstmossen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet