NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Een toekomst voor moerasvogels én rietsnijders

22 augustus 2006

Moerasvogelbelangen moeten een grotere rol gaan spelen in de rietoogst. Enerzijds is rietsnijden een onderdeel van het natuurbeheer, omdat het bosvorming tegengaat en rietvelden in stand houdt. Anderzijds gebeurt rietsnijden in veel natuurgebieden zó intensief dat er voor moerasvogels heel weinig plaats overblijft.

Vroeger zorgde het water - en later de turfwinning - voor het bestaan van verschillende successiestadia naast elkaar. Tegenwoordig hebben natuurbeheerders en rietsnijders elkaar nodig. De marktsituatie voor het dekriet verslechtert. De sector vergrijst en er is veel concurrentie van goedkoper riet uit Oost-Europa. De natuurwetgeving stelt eisen aan de manier waarop het rietsnijden zou moeten plaatsvinden; dat is goed en noodzakelijk voor vogels, maar de rietsnijders voelen zich erdoor beperkt. De vooruitzichten op de lange lange termijn voor de Nederlandse rietsector zijn niet goed. Dat zou niet alleen de rietsnijder, maar ook de natuurbeheerder voor problemen kunnen plaatsen.

Natuurorganisaties - waaronder Vogelbescherming Nederland - en de rietsector zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar mogelijkheden om die toekomst te verbeteren. In de publicatie 'Natuurlijk rietsnijden!' worden de economische situatie en de maatschappelijke baten van de rietoogst weergegeven. Speciale aandacht is er voor de aanpassingen die nodig zijn voor moerasvogels, zoals roerdomp, purperreiger en grote karekiet. Daarnaast worden de verschillende alternatieve financieringsbronnen onderzocht. Voor zowel de rietsector als de overheid is een belangrijke rol weggelegd bij het verzekeren van een goede toekomst, zowel wat rietbeheer als moerasvogels betreft. De publicatie 'Natuurlijk rietsnijden' is hier te downloaden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet