NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Lepelaars ontdekken de Zwaakse Weel 15 augustus 2006

15 augustus 2006

Sinds kort hebben meer dan tien lepelaars de Zwaakse Weel ontdekt. Ze broeden op de Middelplaten en hebben nu de Zwaakse Weel ontdekt als foerageergebied.

Al 100 hectare verworven
Afgelopen februari startte Natuurmonumenten de eerste fase van het natuurplan Zwaakse Weel, een gebied met in totaal 200 hectare - zo'n 400 voetbalvelden - aan toekomstige natuur. Daarvan zijn al diverse stukken verworven, samen goed voor 100 hectare. In de loop van dit jaar worden deze voormalige landbouwgronden opnieuw ingericht om ruimte te maken voor nieuwe natuur. Er komt daarbij een meer geleidelijke overgang van water naar land. In de planvorming is ook recreatief medegebruik meegenomen. Zo is er een vissteiger voor de jeugd, een uitzichtsteiger voor invaliden en worden er verschillende wandel- en fietspaden aangelegd. De Provincie Zeeland heeft deze initiatieven mede gefinancierd, mede dankzij de inzet van de onlangs overleden gedeputeerde Thijs Kramer.

Kreeknatuur krijgt weer kansen
De Zwaakse Weel, een vroegere getijdengeul, ligt ten zuiden van 's Gravenpolder in de om zijn natuurschoon bekende Zak van Zuid-Beveland. Volgens het inrichtingsplan komt er een halfopen landschap, waarin de oude kreek straks weer prominent aanwezig is. Er komen brede, glooiende kreekoevers, omzoomd door moeras. Op de natste plekken wisselen natte graslanden, wilgenbosjes en rietruigte elkaar af. Op de hogere gronden ontstaat een moza´ek van bloemrijk grasland, droge ruigte en bos. Het riet zal vanzelf verschijnen. De rietvelden zuiveren niet alleen het water, maar bieden ook broedgelegenheid voor allerlei bijzondere moerasvogels, zoals de roerdomp, de bruine kiekendief en de lepelaar. Sommige stukken rietveld zullen elk jaar worden gemaaid, op andere plekken blijft het riet overstaan om schuil- en broedgelegenheid aan de vogels te bieden. Een groot deel van het gebied wordt omgrensd door de kenmerkende bloemdijken van de Zak van Zuid-Beveland. Het halfopen kreeklandschap vormt straks een mooie overgang tussen het weidse, open Westerscheldelandschap in het oosten en het meer besloten, knusse heggenlandschap aan de westkant, bij Nisse. De monumentale Roode Hoeve, eigendom van Natuurmonumenten, wordt op termijn in oude glorie hersteld en krijgt een nieuwe bestemming. Beheerder Arjan Boon: "Die restauratie zal nog een behoorlijke klus zijn. Maar de Roode Hoeve is een mooi stukje cultureel erfgoed langs de Zwaakse Weel."

Waterbeheer
"Door de afgravingen krijgt het gebied een betere doorstroming", zegt Boon. "De kreek wordt uit zijn korset gehaald. Er zal minder stagnatie optreden." Omdat alleen de direct aangrenzende gronden afwateren op de Zwaakse Weel kan men zonder problemen overstappen op een natuurlijker, beter op de natuur afgestemd waterpeil met een betere doorstroming. Dat komt de natuur ten goede. Niet voor niets trekken de lepelaars hier naartoe."Als het water beter doorstroomt en schoner wordt, wordt het verruigde rietland weer vitaal. En dat riet heeft zelf ook een waterzuiverende functie", zegt Boon. "Schoon water en een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer zijn de motor achter de natuurontwikkeling. Het is de basis van een gezond, compleet ecosysteem langs de Zwaakse Weel. Het hele plan komt tot stand in nauw overleg met de Provinciale werkgroep Natuurontwikkeling en het Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet