NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tien extra vergunningen voor handkokkelvissers

9 augustus 2006

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet mogelijkheid voor tien extra vergunningen voor handkokkelvisserij. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De vergunningen zijn voor personen die werkzaam waren in de mechanische kokkelvisserij toen het kabinet besloot deze vorm van visserij in de Waddenzee met ingang van 2005 te beŽindigen. Het gaat hier om voormalige bemanningsleden van de mechanische kokkelvisvaartuigen.

In het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005 - 2020 'Ruimte voor een zilte oogst' van oktober 2004 staat dat jaarlijks 5% van het oogstbare kokkelbestand opgevist mag worden. In de periode 1995 - 2004 was de handmatige bevissing met de huidige 20 vergunningen gemiddeld 0,65%. Omdat dit ruim onder de toegestane 5% zit, ziet Veerman ruimte voor tien extra handkokkelaars.

De handkokkelvisserij wordt beschouwd als een vorm van schelpdiervisserij die goed past bij de natuurlijke waarden van de kustwateren in het algemeen en de Waddenzee in het bijzonder. Het gaat namelijk om kleinschalige visserij op menskracht, die door een klein aantal mensen wordt bedreven. Vanuit visserijkundig oogpunt is er evenmin bezwaar om het aantal handkokkelvergunningen beperkt uit te breiden.

De extra vergunningen worden jaarlijks uitgegeven voor de periode tot en met uiterlijk 2015. In het najaar van 2013 wordt op basis van een evaluatie een besluit genomen over eventuele voortzetting van het uitgiftebeleid. De extra vergunningen zijn tijdelijk, persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. Als het aantal aanvragers groter is dan tien, wordt een prioriteitenlijst gemaakt op basis van loting.

Behalve de handkokkelvergunning op basis van de Visserijwet moeten de huidige en toekomstige (extra) vergunninghouders ook een vergunning hebben op grond van de Natuurbeschermingswet. De vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet is in handen van Gedeputeerde Staten.

Als op basis van de Natuurbeschermingswet in de toekomst minder vergunningen afgegeven kunnen worden dan 30, zal als eerste het aantal extra vergunningen worden beperkt. Dit gebeurt op basis van de hierboven genoemde prioriteitenlijst.

De criteria en voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning worden binnen twee weken op http://wetten.overheid.nl gepubliceerd.

Bijlagen
'Ruimte voor een zilte oogst' - Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005 - 2020
Heroverweging uitgiftebeleid handkokkelvisserij

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet