NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geld voor beekherstel en kwaliteitsonderzoek natuurgebieden

5 september 2006

Gedeputeerde staten van Drenthe stellen voor het herstel van het Oude Diep bij Hoogeveen-Fluitenberg 500.000 euro beschikbaar. In het kader van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) wordt van het rijk een bedrag van een miljoen euro gevraagd. Het SGB-project maakt onder meer mogelijk, dat in het gebied waterberging plaatsvindt, een ecologische verbinding wordt gerealiseerd en natuurvriendelijke oevers worden ingericht. De rijkssubsidieregeling loopt dit jaar af en gaat vanaf volgend jaar op in een nieuw financieringsstelsel, het zogeheten Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Voor het in kaart brengen van de milieukwaliteit en verdroging van natuurgebieden stellen GS 200.000 euro beschikbaar. Deze nulmeting is met het rijk afgesproken voor gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Vogel- en Habitat Richtlijngebieden en in Natuurbeschermingswetgebieden. Aan de hand daarvan kunnen meerjarige prestatieafspraken worden gemaakt in het kader van het toekomstige ILG-uitvoeringscontract 2007 - 2013.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet