NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Slootkantbeheer door boeren werkt

5 september 2006

Slootkantbeheer werkt. De gegevens van acht agrarische natuurvere-nigingen uit het Groene Hart zijn geanalyseerd, waarbij voor het eerst tijdsreeksen van 4 tot 7 jaar zijn gebruikt met een gemiddelde van 950 km slootkant per natuurvereniging. In totaal zijn de gegevens van meer dan 800 bedrijven onderzocht. Niet eerder zijn zoveel ge-gevens op een rij gezet.

De deelnemende boeren houden per kilome-ter slootkant bij hoeveel indicatorsoorten zijn waargenomen. Deze indicatorsoorten zijn een maat voor het totale aantal soorten in de slootkant. De agrarische natuurverenigingen hebben gemiddeld 3 tot 5 indicatorsoorten, maar individuele bedrijven kunnen wel tot 18 soorten hebben. De resultaten laten zien dat bij vijf agrarische na-tuurverenigingen het beheer over de afgelopen 5 jaar een positief effect heeft: ca. 20% meer indicatorsoorten, waaronder vergeet-mij-nietjes, echte koekoeksbloem en dotters. Het betreft de agrarische natuurverenigingen De Amstel, Den Hâneker, Utrechtse Venen, Wa-terland en Weide & Waterpracht. Bij drie verenigingen is het aantal soorten stabiel. Slootkantbeheer bestaat uit het voorkomen dat mest en slootbagger in de slootkant terechtkomt, en meestal het later maaien van de slootkant.

Het onderzoek laat echter ook zien dat de agrarische natuurvereni-gingen nog een grote slag kunnen maken in de manier waarop zij hun resultaten registreren en analyseren. De uitdaging is dat de agrari-sche natuurverenigingen hun gegevens zodanig bijhouden, dat ze jaarlijks aan hun leden en aan de samenleving laten zien welke resul-taten ze boeken. Dan kunnen zij ook beter leren van het gevoerde beheer en dit waar nodig verbeteren. Dit betekent werk aan de winkel voor Natuurlijk Platteland Nederland, de koepel van de agrarische natuurverenigingen. Deze organisatie kan het voortouw nemen tot een verbetering van de monitoring van natuurresultaten door de agrarische natuurverenigingen. Zo laten agrarische natuurverenigin-gen ook zien dat het geld dat het ministerie van LNV aan het sloot-kantbeheer besteedt, concrete resultaten oplevert.

Slootkantbeheer door boeren aangesloten bij agrarische natuurvereni-gingen levert meer soorten planten op in de slootkant. Dit blijkt uit onderzoek bij natuurverenigingen in het veenweidegebied in West-Nederland, dat is begeleid door CLM, Wageningen Universiteit en VU Amsterdam. Maar agrarische natuurverenigingen moeten de gegevens uniformer bijhouden, zodat zij hun resultaten beter kunnen communiceren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet